2.6 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ
 
รูปที่ 2.11 การเคลื่อนที่ของประจุบวกในสนามไฟฟ้า
 
จากรูปที่ 2.12 อาศัยกฎข้อสองของนิวตัน
............ (1)
หาระยะแกน y จากสมการ
........... (2)
หาเวลาจากแกน x
......... (3)
แทนค่าสมการที่ 3 และ 1 ลงใน 2


 
 
 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต