1.2 แรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์
รูปที่ 1.3

จากรูปที่ 1.3 จะได้ว่าแรงที่กระทำต่อประจุ เมื่อเขียนอยู่ในรูปเวกเตอร์
หรือขนาดของแรง .
เมื่อ เป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ หรือประมาณ
..... โดยที่แรง F1 และ F2 จะมีขนาดเท่ากัน ถ้าเป็นประจุชนิดเดียวกันจะเกิดแรงผลักดังรูปที่ 1.3
รูปที่ 1.4
การทดสอบให้คลิ๊กเมาส์ที่ START ที่ตรงนี้ก่อน
..... เมื่อกด START แล้วให้คลิ๊กเมาส์ค้างไว้ที่ประจุสีแดงแล้วทำการลากไปมารอบ ๆ ประจุสีดำเมื่อลูก ศรสีน้ำเงินแทนทิศทาง และขนาดของแรง ซึ่งเป็นปริมาณ เวกเตอร์ขนาดของแรงดูได้จากค่าที่อยู่มุม ด้านล่างซ้าย ของรูปที่ 1.4

....

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต