บทที่ 3 กฎของเกาส์
3.1 คำจำกัดความของฟลั๊กไฟฟ้า
...... ความเข้มสนามไฟฟ้า คือจำนวนสนามไฟฟ้าที่ตกตั้งฉากต่อหน่วยพื้นที่ โดยจำนวนสนามไฟฟ้าที่ผ่านพื้นที่เรียกว่า "ฟลั๊กไฟฟ้า" ดังรูปที่ 3.1
รูปที่ 3.1
...... ฟลั๊กไฟฟ้า หมายถึงจำนวนเส้นสนามไฟฟ้าที่ผ่านพื้นที่ผิวซึ่งจะเป็นผิวปิด หรือผิวเปิดใด ๆ (รูปที่ 3.2 ) ก็ได้ ฟลั๊กไฟฟ้ามีหน่วยเป็น นิวตันตารางเมตรต่อคูลอมบ์ (Nm2/C) ดังนั้นฟลั๊กไฟฟ้าคำนวณได้ดังนี้
   
พื้นที่ผิวปิด
พื้นที่ผิวเปิด
รูปที่ 3.2
   
...... ฟลั๊กไฟฟ้าที่ผ่านผิวปิดคือ
=
  =
เมื่อ คือมุมระหว่างเวกเตอร์พื้นที่ กับสนามไฟฟ้า
...... ฟลั๊กไฟฟ้าที่ผ่านผิวเปิดคือ
=
  =
...... กรณีสนามไฟฟ้ามีค่าสม่ำเสมอและผ่านพื้นที่ A จะได้ว่า
=
  =
..............................................................................
...... ฟลั๊กซ์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นนิวตันตารางเมตรต่อคูลอมบ์ (Nm2/C)


     

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต