3.2 กฎของเกาส์
จากรูป จงหาฟลั๊กไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ ซึ่งวางอยู่ที่จุดศูนย์กลางกล่องรูปลูกบาศก์ดังรูป
วิธีทำ
=
..... เนื่องจากสนามไฟฟ้าที่ออกจากจุดประจุไฟฟ้าและเวกเตอร์พื้นที่ที่สนามไฟฟ้าตกกระทบจะไม่ขนาน กัน ดังนั้นฟลั๊กไฟฟ้าหาได้โดยการอินทิเกรต แต่เราทราบว่าจำนวนเส้นสนามไฟฟ้าที่ออก จากจุดประจุจะ ไม่มีผลต่อรูปร่างที่ล้อมรอบจุดประจุ ในทำนองเดียวกันกับตัวอย่างที่ 3.1 ฟลั๊กไฟฟ้าคือ
..........................................................
=
..... ฟลั๊กไฟฟ้าที่ผ่านผิวปิดใด ๆ จะมีค่าเท่ากับจำนวนประจุทั้งหมดที่อยู่ภายในผิวปิดนั้นหารด้วยค่า สภาพยอมของสูญญากาศ นั่นคือ
= (กฎของเกาส์)
สรุปการใช้กฎของเกาส์
...... ก. สร้างผิวปิด (ผิวเกาส์) ล้อมประจุที่ต้องการเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ที่สามารถ dot กันได้ โดยไม่ติดค่า มุม ระหว่าง กับ
...... ข. สนามไฟฟ้าจะต้องมีขนาดเท่ากันทุก ๆ จุดที่สนามไฟฟ้าตกตั้งฉากกับระนาบของผิวที่สร้างขึ้น
...... ค. อินทิเกรตผิวปิดนั้น


   

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต