::: วันนี้วันที่ :::

 

::: คณะผู้จัดทำ :::
รัชนี เสาร์สุวรรณ
ผดุงเกียรติ พรหมบุตร
ปริญญาพร หิรัญอาจ
อภิชาติ รัตนสถิตย์
::: อาจารย์ที่ปรึกษา :::
อ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
อ.ศนิ บุญญกุล
ผศ.เสมา สอนประสม
::: ประชาสัมพันธ์ :::
อ.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

BMI
BMS
RSU
RSU

::: ความต้องการเมื่อดู animation :::
Java Virtual Machine
Flash plugsin

::: คู่มือการใช้ :::
บทนำ     
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
บทที่ 10
แบบทดสอบ
ข้อสอบ
Applet
ปฎิบัติการ

:: บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ::
1.1 คุณสมบัติของประจุไฟฟ้า
1.2 แรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์
  กรณีมีประจุไฟฟ้ามากกว่า 2 ประจุ
  กรณีประจุมีรูปทรงใด ๆ และมีประจุกระจาย สม่ำเสมอ

:: บทที่ 2 สนามไฟฟ้า ::
2.1 คำจำกัดความของสนามไฟฟ้า
2.2 เส้นสนามไฟฟ้า
2.3 สนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุไฟฟ้า
  กรณีสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุหลาย ๆ ประจุ
2.4 สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุกระจายสม่ำเสมอ
  สนามไฟฟ้าเนื่องจากแผ่นบางขนาดใหญ่
2.5 แรงบนประจุไฟฟ้าเมื่อวางในสนามไฟฟ้า
2.6 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

:: บทที่ 3 กฎของเกาส์ ::
3.1 คำจำกัดความของฟลั๊กไฟฟ้า
3.2 กฎของเกาส์
3.3 ตัวอย่างการใช้กฎของเกาส์
3.4 สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำคู่ขนานที่มีประจุเท่า กันและเป็นชนิดเดียวกัน

:: บทที่ 4 พลังงานและศักย์ไฟฟ้า ::
4.1 งานที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายจุดประจุในสนาม ไฟฟ้า
4.2 พลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าในสนาม ไฟฟ้า
4.3 คำจำกัดความของศักย์ไฟฟ้า
  เปรียบเทียบงานที่กระทำโดยวัตถุมวล (m) กับ ประจุไฟฟ้า (q)
  4.4 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุกระจายสม่ำเสมอ

:: บทที่ 5 ความจุไฟฟ้า ::
5.1 ความจุไฟฟ้า
5.2 ตัวเก็บประจุชนิดแผ่นโลหะคู่ขนาน
5.3 การต่อตัวเก็บประจุ
  การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม
  การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน

:: บทที่ 6 กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน ::
6.1 คำจำกัดความของกระแสไฟฟ้าและความหนา แน่นกระแสไฟฟ้า
6.2 สภาพต้านทานและกฎของโอห์ม

:: บทที่ 7 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ::
7.1 กฎของเคอร์ชอฟ
7.2 การต่อตัวต้านทาน
  การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
  การต่อตัวต้านทานแบบขนาน
7.3 วงจรที่มีความซับซ้อน
7.4 วงจรอนุกรม RC
  วงจรเก็บประจุ
  วงจรคายประจุ

::: บทที่ 8 สนามแม่เหล็ก :::
8.1 แรงที่กระทำกันระหว่างเส้นลวด 2 เส้นที่วางขนานกัน
8.2 แรงแม่เหล็กบนเส้นลวดตัวนำเมื่ออยู่ในบริเวณ สนามแม่เหล็กคงที่
8.3 แรงแม่เหล็กบนประจุเคลื่อนที่
8.4 การประยุกต์การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุใน สนามแม่เหล็ก
  ตัวเลือกความเร็ว
  แมสสเปกโตรมิเตอร์

::: บทที่ 9 สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า :::
9.1 กฎของบิโอต์ - ซาวาร์ต
9.2 กฎของแอมแปร์
9.3 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดโซลีนอยด์
  สนามแม่เหล็กภายนอกขดลวดโซลีนอยด์
  สนามแม่เหล็กภายในขดลวดโซลีนอยด์

::: บทที่ 10 การเหนี่ยวนำและค่าความเหนี่ยวนำ :::
10 การเหนี่ยวนำและค่าความเหนี่ยวนำ
10.1 ฟลั๊กแม่เหล็ก
10.2 กฏของฟาราเดย์และเฮนรี่
10.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนื่องจากลวดตรงยาว เคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กคงที่ในแนวเส้นตรง
10.4 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนื่องจาการเคลื่อนที่ของ ลวดตัวนำบนรางโลหะตัดสนามแม่เหล็ก
10.5 การเหนี่ยวนำตัวเอง
10.6 วงจร RL

::: แบบทดสอบ :::

::: ข้อสอบ :::

::: แบบฝึกหัด Applet :::

::: ปฎิบัติการ :::

::: ประชาสัมพันธ์ :::

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 สาขา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
และ
สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
สอบถามรายละเอียดที่
ภาควิชาฟิสิกส์
โทร 02-997-2222
ต่อ 1428 , 1452 ,1486 อ.กาญจนา
หรือที่ website สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

อ่านรายละเอียดใช้ mouse ชี้บริเวณที่ต้องการ


 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต