บทที่ 6 กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน
6.1 คำจำกัดความของกระแสไฟ้าและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า
รูปที่ 6.1 แสดงทิศการเคลื่อนที่ของประจุบวกและอิเล็กตรอน
..... เมื่อเกิดสนามไฟฟ้าภายในตัวนำจะทำให้ประจุบวกเคลื่อนที่ทิศเดียวกับสนามไฟฟ้าส่วนอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกับ สนามไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุบวกหรือทิศเดียวกับสนามไฟฟ้า
รูปที่ 6.2 แสดงทิศการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
..... กระแสไฟฟ้าคือจำนวนประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ตัดขวางของลวดตัวนำในหนึ่งหน่วยเวลา
=
หน่วยของกระแสไฟฟ้า

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต