6.2 สภาพต้านทานและกฎของโอห์ม
รูปที่ 6.4
 
..... พิจารณาการไหลของกระแสไฟฟ้า เมื่อประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ จากกฎข้อสองของนิวตัน จะได้
=
..... เนื่องจาก จะได้ว่า
..... เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในลวดตัวนำซึ่งเป็นทองแดงอิเล็กตรอนจะชนกับอิเล็กตรอนของทองแดง ถ้าให้ แทนเวลาเฉลี่ย ของการชน ดังนั้นความเร็วเฉลี่ยของอิเล็กตรอนมีค่าประมาณ จากสมการความหนาแน่นกระแส
=
=
=
..... เมื่อ = เรียกว่าสภาพต้านทาน

..... สภาพต้านทานไฟฟ้าเป็นลักษณะเฉพาะวัตถุที่ใช้ทำลวดตัวนำ มีหน่วยเป็น ส่วนกลับของ คือสภาพนำไฟฟ้า (conductivity , ) เมื่อ มีหน่วยเป็นซีเมนต์ดังนั้น

=
เมื่อ คือความต้านทาน (resistance) จะได้


=
คือกฎของโอห์ม หน่วยของความต้านทาน
รูปที่ 6.5 กฎของโอห์ม


   

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต