4.2 พลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้า
 
รูปที่ 4.5
รูปที่ 4.5 ข
 
...... จากรูปที่ 4.5 ก. และ 4.5 ข. พิจารณามวล เคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงจากความสัมพันธ์ระหว่างงาน และพลังงาน ศักย์โน้มถ่วง
=
=
=
=
เมื่อ ... คือพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่จุด
.......... คือพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่จุด

   

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต