4.3 คำจำกัดความของศักย์ไฟฟ้า
 
...... จากรูปที่ 4.9 ประจุทดสอบ (ประจุที่เคลื่อนที่) เคลื่อนที่จากระยะอนันต์ มาวางอยู่ห่างจากประจุ เป็นระยะทาง r ใด ๆ พลังงานศักย์ไฟฟ้า บนประจุ คือ
รูปที่ 4.9
 
..... ศักย์ไฟฟ้า ( ) คือพลังงานศักย์ไฟฟ้า ต่อหนึ่งหน่วยประจุทดสอบ
................................. ..... = .....
..... หน่วยของศักย์ไฟฟ้าคือ เมื่อ
..... จากหัวข้อที่ 4.2 งานในการเคลื่อนย้ายประจุ จาก ไป คือ =
..... ดังนั้นงาน ต่อหนึ่งหน่วยประจุ คือ
............................ .... =.... จะได้ =

..... เมื่อ และ คือศักย์ไฟฟ้าที่จุด และจุด ตามลำดับ

............ คือความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด กับจุด
 
รูปที่ 4.10
รูปที่ 4.11
รูปที่ 4.12
 
..... รูปที่ 4.10 ศักย์ไฟฟ้าคืองานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ประจุ (สีแดง) มายังตำแหน่งใด ๆ ต่อประจุนั้น (สีแดง) ถ้างานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุ 1 C (สีแดง) มีค่า 10 J จะได้ศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 10 (J/C ) หรือ 10 V
..... รูปที่ 4.11 เมื่อเคลื่อนที่ประจุ 1C รอบประจุลบ สีดำ ที่ระยะห่างเท่ากันศักย์ไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากัน เรียกเส้นทางที่ใช้เคลื่อน ประจุ 1C ว่าเส้นสมศักย์ (equipotential line)
...... รูปที่ 4.12 ศักย์ไฟฟ้าจะมีค่าต่างกันเมื่อเปลี่ยนระยะห่างระหว่างประจุทั้งสอง และผลต่างของศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด เรียกว่า ความต่างศักย์
..... ในกรณีที่ตำแหน่งที่ต้องการหาศักย์ไฟฟ้านั้นอยู่ในสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุหลายตัว ศักย์ไฟฟ้า ณ. ตำแหน่งนั้นคือ
 
........................ ..... =.....
..... เมื่อ คือพลังงานศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากกลุ่มประจุ


   

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต