..... เปรียบเทียบงานที่ทำโดยมวลวัตถุมวล (m) กับประจุไฟฟ้า (q)
   
รูปที่ 4.13 ศักย์ไฟฟ้าสัมพันธ์กับระดับ/ความสูง (h)
   
....... ศักย์หรือความต่างศักย์ในไฟฟ้าสถิตย์ คล้าย ๆ กับความสูงของศักย์ความโน้มถ่วงที่มีระดับเข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวคือถ้าให้ระดับ อ้างอิงมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้นศักย์ไฟฟ้าที่ ตำแหน่งนี้เมื่อเทียบกับความสูงก็ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ด้วยเช่นกัน กล่าวได้ว่าเมื่อมีระดับหรือ ความแตกต่างเข้ามาเกี่ยวข้องความต่างศักย์ก็จะเกิดขึ้น

   

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต