4.4 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุกระจายสม่ำเสมอ
..... ถ้าการกระจายของประจุมีลักษณะสม่ำเสมอ การหาศักย์ไฟฟ้าสามารถทำได้โดยการแบ่งประจุออกเป็นส่วนย่อย ๆ ดังนั้นศักย์ไฟฟ้าย่อย ๆ (dV) อันเกิดจากประจุขนาดเล็ก ๆ (dq) คือ
=
..... ดังนั้นศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากประจุทั้งก้อนทำได้โดยการอินทิเกรต dV ทุก ๆ ค่าของ dq
=
=

   

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกสารบัญ

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต