หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ไฟฟ้ากระแสตรง

       จากการศึกษาวิชาไฟฟ้าสถิต  จะเห็นได้ว่าเมื่อเราต่อวัตถุตัวนำที่มีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันด้วยลวดตัวนำ ก็จะมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่จากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งได้   จากการคำนวณในเรื่องศักย์ไฟฟ้าเราให้ประจุไฟฟ้าบวกเคลื่อนที่จากศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังศักย์ไฟฟ้าต่ำ  และประจุลบเคลื่อนที่จากศักย์ไฟฟ้าต่ำไปยังศักย์ไฟฟ้าสูง  ปัญหาจึงมีอยู่ว่า   การเคลื่อนที่ดังกล่าวเป็นเพียงการสมมติจากคุณสมบัติทางไฟฟ้าเท่านั้น  โดยความจริงเราไม่สามารถจะมองเห็นประจุไฟฟ้าบวกหรือประจุไฟฟ้าลบเคลื่อนที่ได้    แต่ถ้าเราพิจารณาจากโครงสร้างของอะตอมซึ่งประกอบไปด้วยนิวเคลียสและอิเล็กตรอนล้อมรอบอยู่  จะเห็นว่าถ้าวัตถุที่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าเป็นแก๊ส  อะตอมจะอยู่ห่างกันเมื่อแก๊สถูกทำให้แตกตัวเป็นประจุไฟฟ้าทั้งนิวเคลียสที่แสดงประจุไฟฟ้าบวก  และอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าลบต่างก็เคลื่อนที่ตามอำนาจของสนามไฟฟ้า   ถ้าเป็นของแข็งอะตอมอยู่ชิดกัน และนิวเคลียสอยู่แกนกลาง  โอกาสที่ประจุ
ไฟฟ้าจะเคลื่อนที่จึงเกิดได้ยากหรือไม่เกิดเลยทีเดียว    ดังนั้น อนุภาคไฟฟ้าที่เคลื่อนที่จึงควรจะเป็นอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าลบ   การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในเรื่องไฟฟ้าสถิตข้างต้น ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ที่เกิดจากการทดลอง
เล็ก ๆ ก็จะมองไม่เห็นผลหรือประโยชน์อย่างชัดแจ้ง   แต่ถ้าประจุไฟฟ้าสะสมกันเป็นจำนวนมากดังเช่นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต แบบแวน เดอ กราฟ  หรือประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆ  การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน แสง เสียง ตลอดจนสร้างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กจำนวนมาก ๆ ได้   ดังนั้น ถ้าเราสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าได้ก็ย่อมจะสามารถนำเอาพลังงาน
ไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเราเรียกว่ามีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น
โดยกำหนดให้ทิศของกระแสไฟฟ้าเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าบวก   ถ้าการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเกิดจากความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าในทิศทางเดียวตลอดเวลา  การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันย่อมมีทิศทางเดียวกันตลอดเวลา  เรียกว่าเกิดไฟฟ้าชนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current; D.C.)   แต่ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าทำให้เกิดสนามไฟฟ้ากลับทิศไป-มาตลอดเวลา  ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันก็จะเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ตลออดเวลาด้วย  เราเรียกว่าเกิด ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current; A.C.)

 

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

การทดลองของลุยจิ กัลวานี

ท่านซีมอนโอห์ม

ท่านโวลตา

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา