เส้นใยแก้วนำแสง

รูปที่  3    แสดงการใช้เคเบิลใยแก้วนำแสงในการตรวจสอบดูกระเพาะอาหาร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกำลังแหย่เส้นใยแก้วนำแสง ลงไปในกระเพาะอาหารโดยผ่านทางลำคอ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแหย่เส้นใยแก้วนำแสง เข้าไปเพื่อดูเข่าของคนไข้ที่เสีย

แพทย์จะแหย่เส้นใยแก้วนำแสงเข้าไปในรูทวาร  เพื่อดูมะเร็งของลำไส้

ภาพที่ได้จากภายในลำไส้

ถึงแม้จะบิดเส้นใยแก้วนำแสงอย่างไรก็ตาม   แสงก็สามารถเดินทางผ่านเส้นใยนี้ได้  ดังภาพจะเห็นตัวอักษรของกระดาษข้างล่างอย่างชัดเจน

ของ อ. นรินทร์  เนาวประทีป  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณ

สารบัญ

หน้าก่อน        หน้าถัดไป

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ