เส้นใยแก้วนำแสง

แบบฝึกหัด

1.    จงบอกข้อดีของการส่งสัญญาณทางเส้นใยแก้วนำแสงเทียบกับการส่งทางสายโลหะมาอย่างน้อย  4  ข้อ

คำตอบ

2.   ถ้าวัตถุที่เป็นเส้นใยแก้วนำแสงมีดัชนีหักเห  1.6   ส่วนที่เป็น  cladding   มีดัชนี  1.55   มุมวิกฤติทั้งสองมีค่าเท่าไร

คำตอบ

สารบัญ

หน้าก่อน        หน้าถัดไป

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ