แบบฝึกหัดกฎของเคปเลอร์

1.   จากรูป ยานอวกาศเคลื่อนที่เปลี่ยนจากวงโคจรต่ำไปยังวงโคจรสูง จงอธิบายว่านักบินอวกาศต้องบังคับยานอย่างไร

2.  จากจุด นักบินอวกาศบังคับยานอวกาศให้ออกจากวงโคจรวงกลม  อยากทราบว่าที่จุด นักบินเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วของยาน 

3. ถ้าคุณจะออกจากวงโคจรของโลก  การบังคับยานให้ออกจากวงโคจร จากจุด หรือจุด จุดไหนใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่ากัน

4.  สนามแรงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์  จากรูปภาพ มีจุดที่แรงดึงดูดเป็นศูนย์ อยู่ที่ไหน

5.  จากรูปภาพเป็นดาวเคราะห์หมุนอยู่รอบดาวฤกษ์  ความเร็วที่จุดทั้ง คือ  VA  ,  VB  , VC  ,  VD  จงหาว่าข้อใดถูก

ก.  VA  <  VB  < VC  <  VD

ข.  VA  >  VB  > VC  >  VD

ค.  VA  >  VB  = VD  >  VC

ง.  VA  <  VB  = VD  <  VC

จ. ผิดหมดทุกข้อ

6. นักบินอวกาศบังคับยานอวกาศโคจรเป็นวงกลมรอบโลกที่จุด เมื่อเคลื่อนที่มาถึงจุด A นักบินอวกาศขว้างกระป๋องโค๊กออกไปข้างหน้า ถามว่า กระป๋องโค๊กจะโคจรรอบโลกเป็นรูปใด

7. เพื่อจะเคลื่อนที่จาก มาที่ และให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากที่สุด นักบินอวกาศต้องทำอย่างไร

ก.  สโลว์ดาวที่ B และเบรกให้หยุดที่ D

ข.  เพิ่มความเร็วที่ และเบรกให้หยุดที่ E

ค.  สโลว์ดาวที่  A   และทำอีกครั้งที่ E

ง.  การเคลื่อนที่แบบนี้เป็นไปไม่ได้

จ.  ไม่ต้องทำอะไร

8.  หาแกนของหลอดด้ายมา  ใช้เส้นด้ายยาว L คล้องกับแกนหลอด ผูกปลายทั้งสองข้างกับที่หนีบกระดาษข้างละ 10  อัน เหวี่ยงคลิบหนีบกระดาษดังรูป   จงหาความสัมพันธ์ระหว่าง เป็นฟังกัชั่นกับ  และ  โดยที่  L  =  (r+d)

สารบัญ

หน้าก่อน        หน้าถัดไป

1. กฎของจักรวาล

2. กฎการเคลื่อนที่ของดวงดาว

3. นิวตันพิสูจน์กฎของเคปเลอร์

4. วงโคจรของดาวเทียม

5. หมุนรอบโลกได้

6. หมุนรอบดาวดวงอื่นก็ได้

7. อพอลโล 8

8. การเดินทางของอพอลโล 8

9. อพอลโล เข้าสู่วงโคจรรอบดวงจันทร์

10. ทะเลแห่งความสงบ

11. วีรบุรุษของชาติ

12. การทดลองกฎข้อที่หนึ่งและสามของเคปเลอร์

13. การทดลองกฎข้อที่สองของเคปเลอร์

14. ดาวอังคารแผ่นดินนี้เราจอง

15. รูปดาวอังคารและวีดีโอยานสำรวจโรเวอร์

16. วีดีโอการสำรวจของโรเวอร์

17. ระบบสุริยะ

18. แบบฝึกหัดกฎของเคปเลอร์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ