5513101 วัสดุศาสตร์ 3(3-0)
  Material Science

  เฉลิม ศรีสวรรค์
  สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น


  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษากระบานการผลิต คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เหล็ก เหล็กผสม เหล็กหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภทอโลหะ ได้แก่ วัสดุเซรามิกส์ ยาง แก้ว ไม้ และวัสดุอุตสาหกรรมอื่น ๆ

  เนื้อหาวิชา

  1. Introduction to Material Science and Engineering
  2. Atomic Structure and Bonding
  3. Crystal Structure and Crystal Geometry
  4. Solidification, Crystalline Imperfections and Diffusion in Solid
  5. Electrical Properties of Materials
  6. Machanical Properties of Metals
  7. Physical Properties of Metals
  8. Phase Diagrams
  9. Polymeric Materials
  10. Engineering Alloys
  11. Ceramic Materials
  12. วัสดุแม่เหล็ก , [html]
  13. Composite Materials
  14. Corosion
  15. วัสดุตัวนำยิ่งยวด , [html]

  กิจกรรม

  ประเมินผล

   1. คะแนนเก็บ- ใบงาน 50 คะแนน
   1.1 งานย่อยระหว่างภาคเรียน
   10 คะแนน
   1.2 สอบกลางภาค
   20 คะแนน
   1.3 งานระหว่างภาคเรียน(Term Paper)
   20 คะแนน
   นำเสนอในรูปแบบเอกสาร HTML
   2. สอบปลายภาคเรียน 50 คะแนน

  วันนัดสอบ

  • กลางภาค
   •  

  กิจกรรม

  ตัวอย่างข้อสอบ

  หนังสือเรียน

   • แม้น อมรสิทธิ์ และ สมชัย อัครทิวา, แปล วัสดุวิศวกรรม,กรุงเทพมหานคร,McGraw-Hill,1997.

  วิธีการเรียน

   • เนื้อหาวิชา ใช้จากหนังสือเรียนเป็นหลัก เนื้อหาแต่ละครั้งกำหนดไว้ในตารางเวลา
   • สถานที่นัดหมาย

  หนังสืออ่านประกอบ

   • ชาญวุฒิ ตั้งจิตวิทยา และ สาโรช ฐิติเกียรติพงศ์วัสดุในงานวิศวกรรม, กรุงเทพมหานคร, ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541.
   • วิฑูรย์ สวัสดิรักษา โลหะวิทยา,กรุงเทพมหานคร,เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์,2540
   • มานพ ตันตระบัณฑิตย์ วัสดุวิศวกรรม, กรุงเทพมหานคร,สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น, 2540.
   • บุญธรรม ภัทรจารุกุล, วัสดุช่าง, กรุงเทพมหานคร, ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540.
   • ทวี อิ่มพิทักษ์ และ เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์, วัสดุอุตสาหกรรม, กรุงเทพมหานคร, ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2535.
   • ประเสริฐ มหาสรานนท์, วัสดุอุตสาหกรรม, กรุงเทพมหานคร, พิทักษ์อักษร, 2534.
   • สั่งสิทธิ์ ตรีสุวรรณ, โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ เล่ม 1 พฤติกรรมทางโครงสร้าง,กรุงเทพมหานคร, ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2532.
   • สั่งสิทธิ์ ตรีสุวรรณ, โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ เล่ม 2 พฤติกรรมทางกล,กรุงเทพมหานคร, ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2532.
   • มานพ ตันตระบัณฑิตย์ งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม, กรุงเทพมหานคร,สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น, 2531.
   • William F. Smith . Principle of Material Science and Engineering. 3rd.ed.,NewYork,McGraw-Hill,1996

   • William F. Smith.Foundations of Material Science and Engineering. 2nd.ed.,NewYork,McGraw-Hill,1993

  คำถามที่ต้องหาคำตอบ

  Courses

  ตารางปฏิบัติการสอน

ครั้งที่
เนื้อหา
กิจกรรม
งาน
1
Introduction to Material Science and Engineering
บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำแบบฝึกหัด
ครั้งที่ 1
2
Atomic Structure and Bonding 1
บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำแบบฝึกหัด
-
3
Atomic Structure and Bonding 2
บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำแบบฝึกหัด
ครั้งที่ 2
4
Crystal Structure and Crystal Geometry 1
บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำแบบฝึกหัด
-
5
Crystal Structure and Crystal Geometry 2
บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำแบบฝึกหัด
6
Solidification, Crystalline Imperfections and Diffusion in Solid
บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำแบบฝึกหัด
-
7
Solidification, Crystalline Imperfections and Diffusion in Solid
บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำแบบฝึกหัด
ครั้งที่ 4
8
midterm
-
-
9
Electrical Properties of Materials
บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำแบบฝึกหัด
ครั้งที่ 5
10
Machanical Properties of Metals
บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำแบบฝึกหัด
ครั้งที่ 6
11
คุณสมบัติทางแสงของวัสดุ
บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำแบบฝึกหัด
ครั้งที่ 7
12
Phase Diagram
บรรยาย ยกตัวอย่าง และทำแบบฝึกหัด
ครั้งที่ 8
13
Polymeric Materials วัสดุแม่เหล็ก , Corosion
การนำเสนองานของนักศึกษา
-
14
Composite Materials , Engineering Alloys
การนำเสนองานของนักศึกษา
-
15
Ceramic Materials ,วัสดุตัวนำยิ่งยวด
การนำเสนองานของนักศึกษา
-
16
final
-
-

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

แนวข้อสอบ

ผลสอบประจำเทอม

โฮมเพจที่น่าสนใจ
   

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

การทดลองเสมือนจริง

โฮมเพจน่าสนใจ

นานาสาระ ผลสอบเก่าและคลังข้อสอบ ทั่วไป ข่าววิทยาศาสตร์

 วิทยาศาสตร์วาทะ

วิทยาศาสตร์ปรัชญา

รู้ไว้ใช่ว่า

เกม

ข้อสอบเก่า

ผลสอบ

 Download realplayer(1.3MB)

real player 8 basic(5MB)

 Shock wave Player

Flash Player

 acrobat reader 4.05(5.6 MB)

acrobat reader 5.0(8.6 MB)

Java 2 PlatFrom, Standard Edition (J2SE)

JRE  (10 MB)

SDK (37MB)

เรื่องน่าสนใจ ประกาศและกระดานข่าวภาคฯ ภาพ

หนังสือฟิสิกส์ 1

ข่าวประจำวัน

ภาพนักฟิสิกส์ระดับโลก

 

กระดานข่าวของภาควิชาฯ

บุคคลากรในภาคฯ

หลักสูตรของภาควิชา

ภาพสี่สีของจักรวาล

ภาพตลกทางวิทยาศาสตร์

พจนานุกรมภาพวิทยฯ

ภาพและปัญหาที่เคยขึ้นหน้า1

ภาพดาราศาสตร์ประจำวัน

รายงานทางดาราศาสตร์

ภาพดาราศาสตร์ต่อสัปดาห์(ไทย)

มีจำหน่ายแล้วที่ภาควิชาฟิสิกส์

หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคความร้อน

กลศาสตร์เวกเตอร์

โจทย์ฟิสิกส์เล่ม1

โจทย์ฟิสิกส์เล่ม2

มีจำหน่ายแล้วที่ภาควิชาฟิสิกส์

มีจำหน่ายแล้วที่ภาควิชาฟิสิกส์

มีจำหน่ายแล้วที่ภาควิชาฟิสิกส์

มีจำหน่ายแล้วที่ภาควิชาฟิสิกส์


ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ              

                       อ   

นักวิทยาศาสตร

หน่วย


ภาพในห้วงอวกาศ


Spce2021.jpg

Spce2022.jpg Spce2031.jpg

หน้าแรกในอดีต

1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42  43  44

พจนานุกรมเสียง

เสียงธรรมชาติ เสียงตลก เสียงเครื่องยนต์
เสียงนก เสียงเครื่องจักร เสียงเครื่องบิน
เสียงสัตว์ เสียงอาวุธ เสียงอื่นๆ

ต่อ 701 หรือ 702

คุณเข้ามาเยี่ยมชมคนที่

เซ็นชื่อในสมุดเยี่ยมฟิสิกส์ราชมงคล

เรื่องวัสดุศาสตร์ของ อาจารย์  เฉลิม ศรีสวรรค์ สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น