นาโนเทคสำหรับอวกาศ

                นาซา (NASA)  ได้จัดทำแผนดำเนินการทางนาโนเทคโนโลยี (NASA Nanotechnology Roadmap) โดยแบ่งโครงการวิจัยทางนาโนเทคโนโลยี ออกเป็น 4 ส่วน คือ

ตารางที่ 1 แสดงแผนดำเนินการทางนาโนเทคโนโลยีของนาซา

โครงการ

ปี  ค.ศ.

2002

2004

2006

2011

2016

วัสดุนาโน

ท่อนาโนผนังชั้นเดียว

ส่วนประกอบของ

ท่อนาโน

การควบคุม

ความร้อนและรูปร่าง

วัสดุผิวสมาร์ต

วัสดุพ้องทางชีวะ

อิเล็กทรอนิกส์

ส่วนประกอบท่อ

นาโนคาร์บอนชนิด

พลังงานต่ำ

การคำนวณทางโมเลกุลและระบบ

จัดเก็บข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ทนรังสีและความผิดพร่อง

สมองกล

นาโนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสำรวจอวกาศ

การคำนวณทางชีวะ (Biological

computing)

ตัวรับรู้และส่วนประกอบ

หัวรับรู้นาโนในอนาคต

 (In-space nanoprobes)

ส่วนประกอบนาโนของระบบการบิน

(Nano  fight system    components)

ตัวรับรู้นำทาง

(Quantum navigation sensors)

ระบบตัวรับรู้นาโน

       (Integarted

       nanosensor)

ระบบการบินแบบ NEMS

(NEMS flight

system)

1.        งานวิจัยทางวัสดุนาโน

2.        อิเล็กทรอนิกส์

3.        ตัวตรวจวัด

4.        งานวิจัยพื้นฐานทางนาโน

                โดยเริ่มต้นโครงการปี พ.ศ. 2544  เนื่องจากโครงการวิจัยดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสามารถในการประดิษฐ์วัสดุที่มีความแข็งสูง ซึ่งสามารถทนความดันได้มากกว่า 10 Gpa (1 Gpa = 109 pa = 9,669.2 บรรยากาศ) และสามารถสร้างจรวดส่งยานอวกาศที่มีขนาดเบากว่าเดิม 20% และมีเสียงรบกวนลดลง 20% สามารถสร้างเครื่องบินที่มีน้ำหนักเบากว่าเดิม 30% ปล่อยของเสียลดลง 20% และให้พิสัยการบินเพิ่มขึ้น 25% และสามารถพัฒนายานอวกาศมีขนาดเบากว่าเดิม 40% เป็นต้น แผนการดำเนินการทางนาโนเทคโนโลยีของนาซาได้แสดงในตาราง


<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. นายอิริค เดร็กซ์เลอร์

3. IBM-บนาดจิ๋ว

4. โมเลกุลของน้ำ

5. เล็กกว่าแบคทีเรียอีก

6. นาโนคอมพิวเตอร์

7. โครงสร้างนาโนของ ไอบีเอ็ม

8. นาโนเมคานิก

9. ใหม่จริงหรือ ?

10. เทคโนโลยีเรื่องปฎิกิริยาเร่ง

11. นาโนเทคสำหรับอวกาศ

12. ผลิตภัณฑ์จากนาโน

13. มอเตอร์นาโน

14. เอกสารอ้างอิง

รศ. ดร. วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์ เขียน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ