ของแข็งยูเทคติก page 1 of 5

   พิจารณาส่วนผสมของ และ  ตรงสัดส่วนผสมยูเทคติก   บริเวณและอุณหภูมิที่ของผสมนี้อยู่ในสภาพของเหลวทั้งหมด  แสดงดัวยลูกศรดังรูป

    วงกลมด้านขวาล่างของไดอะแกรมแสดงภาพของโครงสร้างทางจุลภาค

ของแข็งยูเทคติก page 2 of 5

   ลดอุณหภูมิของอัลลอยด์ลงจนถึงอุณหภูมิ T2  ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เริ่มต้นการแข็งตัว  ขณะที่กำลังแข็งตัวเกิดนิวเคลียสขึ้นในของเหลว  พร้อมจะให้โมเลกุลเกาะตัวขึ้นเป็นผลึกของแข็ง  โดยมีผลึกแอลฟ่าและเบต้า  ทบกันเป็นชั้นๆ  แต่ละชั้นอยู่ในระดับมาตราส่วน  ไมครอน (0.000001 เมตร)

  

ของแข็งยูเทคติก page 3 of 5

   ผลึกจะเติบโตขึ้นในหลายส่วน  ชนเข้ากับนิวเคลียสที่โตขึ้นในส่วนอื่น    เกิดเป็นขอบเกรนยันกันขึ้น  ช่วงที่เกิดผลึกนั้นปฏิกิริยาเคมีมีความซับซ้อนมาก  หลังจากที่อัลลอยด์เย็นตัวลงต่ำกว่าอุณหภูมิยูเทคติก  จะเกิดอะไรขึ้น ? เราจะตอบคำถามนี้ในหน้าถัดไป
ของแข็งยูเทคติก page 4 of 5

  เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิยูเทคติกเล็กน้อย  มันจะเปลี่ยนเป็นของแข็งทั้งหมด   เรียกว่า ของแข็งยูเทคติก หรือ ยูเทคติกอัลลอยด์   แต่ยังไม่ถึงจุดสมดุล คือ อุณหภูมิยังลดต่ำไม่ถึงอุณหภูมิห้อง    ทำให้เปอร์เซนต์น้ำหนัก ของแอลฟ่า และเบต้ายังไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นละลายของแข็ง  ทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา   อย่างไรก็ตามเนื่องจากสารละลายเป็นของแข็งหมด   ต้องอาศัยการแพร่ในของแข็ง ซึ่งยากกว่าของเหลว  จึงต้องใช้เวลาการแพร่นานกว่า
ของแข็งยูเทคติก page 5 of 5

เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงจนถึงอุณหภูมิห้อง  สัดส่วนผสมของแอลฟ่าและเบต้า  จะปรากฎดังรูป   การหาเปอร์เซนต์น้ำหนักทำได้โดยการลาก Tie line   ของแข็งที่ได้ในตอนนี้เป็นของแข็งยูเทคติก โครงสร้างทางจุลภาคในลักษณะแบบนี้เราเรียกชื่อว่า  lamella

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา