บทนำ

     คุณสมบัติเชิงกลของสสาร  ขึ้นอยู่กับ โครงสร้างทางจุลภาค     เปรียบเทียบได้กับการสร้างตึก  ที่ความแข็งแรงของตัวตึก ย่อมขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำ  ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน หรือเม็ดทรายแต่ละเม็ด  ฉันใดก็ฉันนั้น   วิศวกรต้องทำความเข้าใจโครงสร้างทางจุลภาคก่อน   เพื่อที่จะอธิบายย้อนกลับไปว่า โครงสร้างมหภาคที่ก่อตัวขึ้นมาแล้ว  สามารถรับแรงได้มากน้อยเท่าไร    อีกทั้งความเข้าใจในเรื่องเฟสไดอะแกรมยังช่วยให้วิศวกรสามารถทำนายโครงสร้าง และความแข็งแรงได้ล่วงหน้า ก่อนที่โครงสร้างทางมหภาคจะเริ่มก่อตัวขึ้น

     ผู้สนใจและผู้อ่านสามารถใช้โฮมเพจนี้อธิบายเฟสไดอะแกรมของอัลลอยด์ หรือ ของผสมอื่นได้ ซึ่งมีลักษณะธรรมชาติการแข็งตัว คล้ายๆกัน   อย่างไรก็ตามภายในโฮมเพจ  เพื่อให้ง่ายแก่ความเข้าใจ   เราจะยกตัวอย่าง อัลลอยด์บางชนิดเท่านั้น ดังนี้

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา