แบบทดสอบตนเอง - Al-Cu อัลลอยด์ question 1 of 7
Q1: อัตราส่วนของเฟสทั้งสองในของแข็งยูเทคติกคือ

แอลฟ่า:เซียต้า 2:3

แอลฟ่า:เซียต้า 1:3

แอลฟ่า:เซียต้า 3:1

ผิดหมดทุกข้อ

แบบทดสอบตนเอง - Al-Cu อัลลอยด์ question 2 of 7
Q2: อัตราส่วนของเฟสทั้งสอง ในของผสม Al - 20 % Cu 

แอลฟ่า:เซียต้า 1:2

แอลฟ่า:เซียต้า 2:1

แอลฟ่า:เซียต้า 1:1

ผิดหมดทุกข้อ

แบบทดสอบตนเอง - Al-Cu อัลลอยด์ question 3 of 7
Q3: อัตราส่วนผสมของแอลฟ่าที่เกิดขึ้นก่อนกับของแข็งยูเทคติก ในของผสม  Al - 20% Cu

แอลฟ่า:ยูเทคติก 1:1

แอลฟ่า:ยูเทคติก 1:2

แอลฟ่า:ยูเทคติก 2:1

ผิดหมดทุกข้อ

แบบทดสอบตนเอง - Al-Cu อัลลอยด์ question 4 of 7
Q4: เมื่อของผสม Al - 40 % Cu  เย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้อง  โครงสร้างทางจุลภาคประกอบด้วย

ของผสมยูเทคติกทั้งหมด

แอลฟ่ากับของผสมยูเทคติก

เซียต้ากับของผสมยูเทคติก

ผิดหมดทุกข้อ

แบบทดสอบตนเอง - Al-Cu อัลลอยด์ question 5 of 7
Q5: ที่จุดสีเหลืองคือ

Al-3%Cu

Al-33%Cu

Al-54%Cu

Al บริสุทธิ์

แบบทดสอบตนเอง - Al-Cu อัลลอยด์ question 6 of 7
Q6: อัลลอยด์ Al -20 %  Cu  ขณะเย็นต้วลงผลึกมีสัดส่วนผสม

20% Cu

น้อยกว่า 20% Cu

มากกว่า 20% Cu

ไม่มี Cu (เป็น Al บริสุทธิ์)

แบบทดสอบตนเอง - Al-Cu อัลลอยด์ question 7 of 7
Q7: อัลลอยด์  Al - 3 %  Cu  เย็นตัวลงเป็นของแข็งทั้งหมดที่อุณหภูมิ

650 °C

600 °C

500 °C

ผิดหมดทุกข้อ

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา