แบบทดสอบตนเอง - Al-Si อัลลอยด์ question 1 of 2
Q1: โซเดียมที่เพิ่มเข้าไปใน Al -Si มีคุณสมบัติ

เพิ่มปริมาณของซิลิคอน

เพิ่มอุณหภูมิยูเทคติก

เปลี่ยนโครงสร้างยูเทคติก

ผิดหมดทุกข้อ

แบบทดสอบตนเอง - Al-Si อัลลอยด์ question 2 of 2
Q2: ในการสร้างวงจรรวม  คุณต้องให้ซิลิคอนแข็งตัวก่อน  เราควรเลือกอัลลอยด์ใด

Al-1%Si

Al-5%Si

Al-50%Si

ผิดหมดทุกข้อ

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา