แบบทดสอบตนเอง - วิธีการสร้างเฟสไดอะแกรม question 1 of 4
Q1: เกิดอะไรขึ้นที่จุดยูเทคติก ?

เริ่มเกิดผลึกแอลฟ่า

เริ่มเกิดผลึกเบต้า

ของเหลว เริ่มต้นและสิ้นสุดการแข็งตัวที่จุดเดียวกัน

ผิดหมดทุกข้อ

แบบทดสอบตนเอง - วิธีการสร้างเฟสไดอะแกรม question 2 of 4
Q2: เฟสแอลฟ่าคือ

ของแข็ง A

ของแข็งกับของเหลว A

ละลายลงใน B

ละลายลงใน A

แบบทดสอบตนเอง - วิธีการสร้างเฟสไดอะแกรม question 3 of 4
Q3: อุณหภูมิใดที่แสดงถึง  ละลายลงใน ได้มากสุด

จุดหลอมเหลวของแอลฟ่า

จุดหลอมเหลวของเบต้า

อุณหภูมิยูเทคติก

ผิดหมดทุกข้อ

แบบทดสอบตนเอง - วิธีการสร้างเฟสไดอะแกรม question 4 of 4
Q4: จงประมาณค่าสัดส่วนผสม ที่แสดงการละลายสูงสุดในของแข็งแอลฟ่า

50wt%A - 50wt%B

90wt%A - 10wt%B

10wt%A - 90wt%B

ผิดหมดทุกข้อ

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา