แบบทดสอบตนเอง - ของแข็งยูเทคติก question 1 of 4
Q1: สมการใดเป็นปฏิกิริยายูเทคติก

liquid + alpha --> beta

alpha --> beta

liquid --> alpha + beta

liquid --> alpha + liquid

แบบทดสอบตนเอง - ของแข็งยูเทคติก question 2 of 4
Q2: โครงสร้างแบบ Lamella มี

ขอบเกรนน้อย

ขอบเกรนมาก

ไม่มีขอบเกรน

ผิดหมดทุกข้อ

แบบทดสอบตนเอง - ของแข็งยูเทคติก question 3 of 4
Q3: การเลื่อนตัวของโครงผลึกเกิดขึ้น

ได้ง่ายตรงขอบเกรน

เลื่อนไม่ได้ตรงขอบเกรน

ได้ยากตรงขอบเกรน

ไม่เกิดขึ้นในโครงสร้างแบบยูเทคติก

แบบทดสอบตนเอง - ของแข็งยูเทคติก question 4 of 4
Q4: ข้อใดถูกต้องสุด สำหรับค่ายีลด์ในโครงสร้างแบบยูเทคติก

ขึ้นอยู่กับทิศทางของผลึก

ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของทั้งสองเฟส

มีค่ามาก

มีค่าน้อย

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา