แบบทดสอบตนเอง- เหล็กกล้า question 1 of 5
Q1: เมื่อให้ความร้อนกับเหล็กบริสุทธิ์จนอุณหภูมิถึง  910 oเหล็กจะ

หดตัว

ขยายตัว

ปริมาตรคงที่

หลอมเหลว

แบบทดสอบตนเอง- เหล็กกล้า question 2 of 5
Q2: คาร์บอน 1 %  ละลายลงในเหล็กได้อย่างสมบูรณ์ ที่อุณหภูมิ

723 °C

1000 °C

1400 °C

ผิดหมดทุกข้อ

แบบทดสอบตนเอง- เหล็กกล้า question 3 of 5
Q3: ถ้าคุณจะหล่อเครื่องยนต์คุณจะเลือก เหล็กกล้า

เหล็กบริสุทธิ์

Fe-1.3%C steel

Fe-3.5%C steel

ผิดหมดทุกข้อ

แบบทดสอบตนเอง- เหล็กกล้า question 4 of 5
Q4: ในวงการอุตสาหกรรม เหล็กที่ผ่านกระบวนการรีด เลือก

Fe-0.4%C steel

Fe-0.4%C steel และชุบแข็ง

Fe-1.2%C steel

ผิดหมดทุกข้อ

แบบทดสอบตนเอง- เหล็กกล้า question 5 of 5
Q5: ในวงการอุตสาหกรรม  ประแจจับท่อ  ควรจะเลือกเหล็กกล้า

Fe-0.4%C steel

Fe-0.4%C steel และชุบแข็ง

Fe-1.2%C steel

ผิดหมดทุกข้อ

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา