แบบทดสอบตนเอง - tielines question 1 of 3
Q1: อัลลอยด์ C1  อยู่เหนืออุณหภูมิยูเทคติกปรากฎเป็นเฟส

แอลฟ่าและของเหลว

แอลฟ่า , เบต้า และของเหลว

เบต้า และ ของเหลว

แอลฟ่า และ เบต้า

แบบทดสอบตนเอง - tielines question 2 of 3
Q2: อัลลอยด์ C1  อยู่เหนืออุณหภูมิยูเทคติกเล็กน้อย  จงประมาณค่าสัดส่วนผสมของทั้งสองเฟสในเทอมของ wt% B ?

10wt%B และ 90wt%B

10wt%B และ 50wt%B

90wt%B และ 50wt%B

ผิดหมดทุกข้อ

แบบทดสอบตนเอง - tielines question 3 of 3
Q3: อัลลอยด์ C1  อยู่เหนืออุณหภูมิยูเทคติกเล็กน้อย  จงประมาณค่าอัตราส่วนของทั้งสองเฟส

70% แอลฟ่า - 30% ของเหลว

30% แอลฟ่า - 70% ของเหลว

10% แอลฟ่า - 50% ของเหลว

ผิดหมดทุกข้อ

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา