Abdus Salam
ผู้เขียน :ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน
เนื้อหาย่อ :ประวัตินักฟิสิกส์รางวัลโนเบล
อยู่ในส่วน : นักฟิสิกส์
วันที่ : 15/05/2004
 

 

Abdus Salam
 


Abdus Salam เกิดเมื่อป พ.ศ. 2469 ที่เมือง Jhang ในแค้วนปัญจาบ ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความปกครองของอินเดีย แต่ปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถาน บิดาของ Salam เป็นคนที่เคร่งศาสนาจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรได้รับการศึกษาสูง Salam ได้รับการศึกษาชั้นต้นที่เมือง Lahore และต่อมาได้รับทุนของรัฐบาลไปศึกษาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัย St. John’s ของมหาวิทยาลัย Cambridge ในประเทศอังกฤษ เขาสำเร็จการศึกษาฟิสิกส์ระดับปริญญาเอกที่ Cambridge ในขณะที่มีอายุเพียง 26 ปีในปี พ.ศ. 2522 Salam ไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกับ S. Weinberg และ S. Glashow จากผลงานการสร้างทฤษฎี Electroweak Theory ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งทางแม่เหล็กไฟฟ้าและทางนิวเคลียร์ได้หมด ทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับกันในวงการฟิสิกส์ว่าเป็นทฤษฎีทีสำคัญที่สุดทฤษฎีหนึ่งของโลก ตามปกติผลงานฟิสิกส์ทฤษฎีที่บริสุทธิ์เช่นนี้ มักจะเป็นผลงานของนักฟิสิกส์จากประเทศตะวันตก แต่ Salam ก็ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นวาเขาเป็นนักฟิสิกส์จากปากีสถานจากประเทศโลกที่สามคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเทียบบ่าเคียงไหล่กับยักษ์ใหญ่ทางสติปัญญาของโลกตะวันตกไดอย่างชนิดหมัดต่อหมัด

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้า  1   2    3

นำมาจาก http://www.vcharkarn.com/

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ