Abdus Salam
ผู้เขียน :ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน
เนื้อหาย่อ :ประวัตินักฟิสิกส์รางวัลโนเบล
อยู่ในส่วน : นักฟิสิกส์
วันที่ : 15/05/2004
 

 

ฟิสิกส์และสังคม
 

นอกจากทฤษฎี Electroweak ที่ระบือลือลั่นแล้ว Salam ยังไดบุกเบิกวิทยาการแขนงต่างๆ ในวิชา ฟิสิกส์อีกมากมาย เช่น Standard Model, Supersymmetry และ Grand Unified Theory เป็นต้น ชีวิตของ Salam เป็นชีวิตที่ได้รับการยกย่องและศรัทธา เขาไดรับเชิญให้เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาการที่เด่นดังของโลก เช่น Royal Society ของอังกฤษ National Academy of Sciences ของสหรัฐฯ และ USSR Academy of Sciences ของรัสเซีย เป็นต้น เขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตถึง 45 ปริญญา จาก 28 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ KBE ของอังกฤษและเหรียญทอง Einstein ของ UNESCO อีกด้วยนอกจากจะใช้ชีวิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกแล้ว Salam ยังใช้ชีวิตส่วนหนึ่ง สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์อื่นๆ จากโลกที่สาม ให้มีกำลังใจในการพัฒนาตนเอง และประเทศชาติของตนอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเขารู้จิตใจของนักวิทยาศาสตร์จากประเทศที่ด้อยพัฒนาทั้งหลายว่า ส่วนมากต้องทำงานอย่างโดดเดี่ยวไร้การติดต่อ และขาดความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ Salam คิดว่า หากเหตุการณ์ “ถูกปล่อยเกาะ” เช่นนี้ ดำเนินติดต่อไปนานๆ นักวิทยาศาสตร์คนนั้นจะ “ตายทางปัญญา” เขาจึงได้ใช้ชื่อเสียงและความสามารถของเขาชักนำให้ UNESCO สนับสนุนการจัดตั้ง International Centre for Theoretical Physics หรือ ICTP ขึ้นที่เมือง Trieste ในประเทศอิตาลี ในปีพ.ศ. 2507 เพื่อให้ทุนแก่นักวิทยาศาสตร์หนุ่ม-สาวจาก ประเทศโลกที่สามเดินทางไปศึกษาและฝึกอบรมที่อิตาลีเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อหล่อเลี้ยงไฟทำงานของคนเหล่านี้มิให้ดับสูญ Salam เองได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของ ICTP นี้ตั้งแต่สถาบันถือกำเนิด จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2536 เขาจึงได้ลาออกจากตำแหน่ง เพราะไดรับการวิเคราะห์ว่าป่วยเป็นโรค Parkinsonในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต เมื่อ Parkinson คุกคามหนัก Salam ป่วยหนัก พูดไม่ได้ และต้องนั่งรถเข็น ICTP ได้จัดงานอำลาและขอบคุณ Salam ในงานนั้น มีนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลหลายคนมาร่วมงาน และมีพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย St. Petersberg ของรัสเซียแก่ Salam ด้วย บุคคลสำคัญๆได้กล่าวสรรเสริญ Salam จนหมด แต่ก็ดูเหมือน Salam ซาบซึ้งน้อยมาก จนกระทั่งถึง คนสุดท้าย ที่จะกล่าวคำขอบคุณเขาเป็นนักศึกษาจากปากีสถานที่ไดรับทุนให้มาทำงานวิจัยที่ ICTP เขาได้คำนับ Salam อย่างนอบน้อม แล้วโค้งลงกระซิบใกล้หูของ Salam ว่า “ท่านครับ ผมเป็นนักศึกษาจากปากีสถาน พวกเราทุกคนภูมิใจในตัวท่านมาก” ทันทีที่พูดจบร่างของ Salam สั่นสะท้านด้วยความตื้นตันและน้ำตาของเขาได้ไหลนองอาบแก้ม

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้า  1   2    3

นำมาจาก http://www.vcharkarn.com/

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ