Abdus Salam
ผู้เขียน :ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน
เนื้อหาย่อ :ประวัตินักฟิสิกส์รางวัลโนเบล
อยู่ในส่วน : นักฟิสิกส์
วันที่ : 15/05/2004
 

 

ICTP
 

ภาพถ่ายของ International Centre for Theoretical Physics หรือ ICTPSalam ได้จากโลกนี้ไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ศพของเขาถูกนำไปฝังที่บ้านเกิดในประเทศปากีสถาน ในพิธีศพมีนักวิทยาศาสตร์ ชาวบ้าน และนักการเมือง มาร่วมพิธีอำลานักวิทยาศาสตร์ของชาติและของโลกผู้นี้มากมาย ผมเองได้เคยสัมผัสมือและสนทนากับท่านหลายครั้ง ได้เคยเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับสถานภาพของวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย บทความนี้เป็นวิทยบูชาที่ผมให้ท่านในฐานะที่เป็นวิทยบุรุษที่ผมเคารพสูงสุดครับ

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้า  1   2    3

นำมาจาก http://www.vcharkarn.com/

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ