ถาม-ตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
 
 
 
 
 
PV หรือ Solar Cell คืออะไร?
PV หรือ Solar Cell คือ อุปกรณ์ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือแสงสว่างได้โดยตรง เซลล์แสงอาทิตย์สร้างจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาเซไนด์ (Gallium Arrsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เมื่อดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง จะสามารถทำงานได้
บนสุด
อายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ยาวนานเท่าไร?
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ จะใช้หลักการโฟโตอิเล็กตริกของสารกึ่งตัวนำ โดยใช้การเคลื่อนของอิเล็กตรอน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการสึกหรอของวัตถุ ทำให้อายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ยาวนานถึง 20-25 ปี
บนสุด
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์เป็นเท่าไร?
โดยทั่วไปแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นโลกบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรจะได้รับพลังงานประมาณ 1,000 วัตต์ ซึ่งใน 1 วันเราสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมง และประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 10-16% ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งหมายความว่า เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1 ตารางเมตรสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 100-160 วัตต์ และใน 1 วันสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 500-800 วัตต์
บนสุด
Solar Cell เก็บพลังงานได้อย่างไร?
ด้วยตัวของเซลล์แสงอาทิตย์เองนั้นไม่สามารถกักเก็บพลังงานไว้ได้ แต่เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้า โดยเมื่อดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้จะผ่านกระบวนการก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรง สามารถนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มากนัก จึงมีการนำเซลล์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็นแผง เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้ามากเพียงพอสำหรับใช้งาน และหากต้องการเก็บพลังงานไว้ใช้เวลาไม่มีแสงแดดหรือใช้งานอื่นๆ จะต้องนำเซลล์ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ (Battery) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเก็บพลังงานไว้ใช้ รวมถึงต้องมีเครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมและป้องกันการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่
บนสุด
ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้งานได้หรือไม่?
เนื่องจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในช่วงเวลากลางวัน แต่ในเวลากลางคืน (หรือเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์) จะไม่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น ถ้าเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ (Stand-alone system) ที่มีการประจุพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ ก็จะนำพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ และถ้าเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมกับสายส่งการไฟฟ้า (Grid connected system) ก็จะใช้พลังงานที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน ส่วนเวลากลางคืนก็ใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้า ถ้าต้องการนำพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในเวลากลางคืนด้วยก็ต้องมีแบตเตอรี่เพิ่มเข้ามาด้วย
บนสุด
ในสภาวะที่อุณหภูมิสูง ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลงหรือไม่?
สภาพอากาศเย็นจะทำให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า และทำงานได้ดีกว่าในสภาวะที่อุณหภูมิสูงหรืออากาศร้อน สาเหตุ คือ เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กลไกการทำงานบางอย่าง ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานในสภาวะอากาศที่อุณหภูมิสูง สำหรับในฤดูหนาว ซึ่งสภาพอากาศเย็น แต่เซลล์แสงอาทิตย์กลับสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อยกว่าในฤดูร้อน ทั้งนี้เพราะช่วงเวลากลางวันสั้นกว่า, ดวงอาทิตย์ทำมุมต่ำกว่า และมีเมฆปกคลุมบดบังแสงอาทิตย์มากกว่าฤดูร้อน
บนสุด
ที่กล่าวว่า PV หรือ Solar Cell เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายความว่าอย่างไร?

ปัจจุบัน ได้มีการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย และเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในหลายวิธีในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนพลังงานในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงเป็นการใช้พลังงานจากธรรมชาติที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

 • ไม่ใช้เชื้อเพลิงใดๆ นอกจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อปฏิกิริยาที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • ไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านอากาศและน้ำ
 • ไม่มีการเคลื่อนไหวขณะใช้งานและไม่เกิดเสียงขณะใช้งาน จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านเสียง
 • ช่วยลดปัญหาการสะสมของก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊าซไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงพวกน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ทำให้โลกร้อนขึ้น เกิดฝนกรด และอากาศเป็นพิษ ฯลฯ
 • ไม่เกิดของเสียขณะใช้งาน จึงไม่มีการปล่อยมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม
บนสุด
เซลล์แสงอาทิตย์สามารถนำไปติดตั้งได้ทุกสถานที่จริงหรือไม่?

เซลล์แสงอาทิตย์สามารถนำไปติดตั้งได้ทุกสถานที่ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • ติดตั้งในที่โล่ง ไม่มีเงามาบดบังเซลล์แสงอาทิตย์
 • ไม่อยู่ใกล้แหล่งที่มีฝุ่น (แนะนำให้ติดตั้งบนหลังคาหรือที่สูงจากพื้นดิน)
 • ควรวางให้มีความลาดเอียง ประมาณ 10-15 องศาจากระดับแนวนอน และหันหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปทางทิศใต้ การวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เกิดความลาดเอียงจะช่วยระบายน้ำฝนและป้องกันการท่วมขังของน้ำฝนบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์
บนสุด
ถ้ามีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกตกค้างอยู่บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้น?
การที่มีสิ่งสกปรกตกค้างบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น, มูลนก, ใบไม้ หรือละอองของเขม่า เป็นต้น สิ่งสกปรกเหล่านี้จะบดบังแสงที่มาตกกระทบบนผิวหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทำให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ลดลง ดังนั้น ถ้าพบว่ามีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้ใช้น้ำสะอาดล้างทำความสะอาด ห้ามใช้น้ำยาอื่นๆ ล้าง หรือใช้กระดาษทรายขัดผิวหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เด็ดขาด ซึ่งการทำความสะอาดเช่นนี้ควรทำเป็นระยะๆ หรือเมื่อสังเกตเห็นว่ามีสิ่งสกปรกตกค้างบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์
บนสุด
อธิบายถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้?

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จัดได้ว่าเป็นการนำพลังงานฟรีมาใช้ เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด และยังเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เหตุผลที่ใช้ในการพิจารณานำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ มีดังนี้

 • ไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากสายส่งการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และมีความต้องการใช้ไฟฟ้า สามารถเลือกใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยได้
 • มีการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าแล้ว แต่ต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด บริสุทธิ์ใช้เอง สามารถเลือกใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งได้
 • มีการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าแล้ว แต่ต้องการมีไฟฟ้าสำรองไว้ใช้ขณะที่สายส่งการไฟฟ้าเกิดมีปัญหา เช่น ไฟฟ้าดับ และไฟตก เป็นต้น
บนสุด
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ควรติดตั้งไว้ที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด?
สถานที่เหมาะสมในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ เช่น บนหลังคาบ้าน, อาคารสำนักงาน และโครงสำหรับยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ควรหลีกเลี่ยงการถูกบดบังจากร่มเงา เช่น ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงควรหันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปในทิศที่รับแสงอาทิตย์ช่วงเวลากลางวัน เพื่อให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุด สำหรับระบบที่ติดตั้งแบบอิสระ ควรติดตั้งให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ใกล้กับแบตเตอรี่ เพื่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานเนื่องจากสายไฟน้อยที่สุด
บนสุด
สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ได้หรือไม่?
สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยต้องมีการติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย เพื่อทำการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์
บนสุด
จะปลอดภัยไหม ถ้ามีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้าน?
ปลอดภัยอย่างแน่นอน เพราะระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้ชื่อว่า "เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีการแผ่รังสีหรือขับกากพิษใดๆ ออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในสถานที่ใด ก็ปลอดภัยทั้งสิ้น หากคุณต้องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถติดต่อสอบถามไปยังบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่ายระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง หรือคลิกไปดูรายละเอียดได้ที่สินค้าและบริการของลีโอนิคส์
บนสุด
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานยากไหม?
การใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ยากอย่างที่คิด ถึงแม้กระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แต่การใช้งานนั้นง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำ มีอุปกรณ์น้อยชิ้น (หรือไม่มีเลย) ที่มีการเคลื่อนไหว หลังจากทำการติดตั้งแล้ว ก็ต้องการการดูแลรักษาเป็นระยะๆ เท่านั้น สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม ก็ดูแลรักษาไปตามความต้องการเฉพาะของอุปกรณ์นั้นๆ เช่น แบตเตอรี่ที่ใช้เก็บพลังงานไฟฟ้า ก็ต้องคอยหมั่นเติมน้ำกลั่นและทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ เป็นต้น
บนสุด

หากต้องนำระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหรือสำนักงาน จะประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ในการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์นั้น ผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องรู้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในสถานที่ติดตั้งในแต่ละวัน จึงจะสามารถคำนวณส่วนประกอบของระบบได้ การใช้ไฟฟ้าเท่าไรดูได้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะใช้ว่ามีอะไรบ้าง แต่ละชนิดใช้พลังงานเท่าใด ต้องการเปิดใช้งานนานกี่ชั่วโมง/วัน รวมถึงในกรณีที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ต้องการให้มีปริมาณพลังงานสำรองใช้ได้จากแบตเตอรี่นานเท่าใด

บ้านหลังหนึ่งต้องการนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 3 ดวง (36 W X 3) เป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อวัน, โทรทัศน์สี 21 นิ้ว (120 W) ประมาณ 4 ชั่วโมงต่อวัน

สิ่งที่ต้องใช้ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วย

 • เซลล์แสงอาทิตย์
 • เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller)
 • แบตเตอรี่ (Battery)
 • เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)

การคำนวณหาขนาดของเครื่อง

 1. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
  ควรมีขนาดใหญ่พอที่จะจ่ายไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ต่างๆ ได้เท่าๆ กัน (กรณีที่เราไม่สามารถทราบช่วงเวลาที่จะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ) จะได้
    = (36 W X 3 ดวง) + (120 W) = 228 W

ขนาดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ควรมีขนาด 228 W หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องที่ขายในท้องตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ LEONICS มี APOLLO S-102A ขนาด 360 W ซึ่งใช้กับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์

 1. แบตเตอรี่ (Battery)
  จะต้องใช้แบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดของแบตเตอรี่สามารถคำนวณได้จาก
  Ah = พลังงานที่ต้องการใช้ทั้งหมดใน 1 วัน / (แรงดันแบตเตอรี่ X 0.8 (ค่าการใช้งานจริงของแบตเตอรี่) X 0.85 (ประสิทธิภาพของ Inverter))
    = {(36 W X 3 ดวง) X 3 ชั่วโมง} + {(120 W) X 4 ชั่วโมง} / (12 โวลต์ X 0.8 X 0.85)
    = 98.53 Ah

ขนาดของแบตเตอรี่ที่ควรใช้เป็นขนาด 12 โวลต์ 98.53 Ah หรือมากกว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ LEONICS มีให้เลือก 2 รุ่น คือ แบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle รุ่น SOLARCON BD 100 12 โวลต์ 100 Ah และ SOLARCON BD 125 12 โวลต์ 125 Ah

 1. เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller)
  จะต้องมีขนาดประมาณ 0.1 เท่าของ Ah ของแบตเตอรี่ จะได้
  ขนาดของเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า มีขนาด 12 โวลต์ 9.85 A หรือประมาณ 10 A สำหรับผลิตภัณฑ์ LEONICS มีให้เลือก 2 รุ่น คือ SOLARCON SB-1210 และ SOLARCON SE-1210

หมายเหตุ: หากต้องการมีพลังงานสำรองไว้ใช้ในกรณีที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทัน เช่น เวลาที่ฝนตกหรือไม่มีแสงอาทิตย์ ก็จะต้องเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่เพื่อใช้ในการเก็บพลังงานสำรอง

 

บนสุด
 

หน้า   1    2

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ