หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

เทคโนโลยีเลเซอร์เป็นมากกว่าที่เห็น

ชื่อเต็มของเลเซอร์

     เลเซอร์ เป็นที่รู้จักกันดีในวงการวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2503 เนื่องจากได้มีการปรากฏตัวของเลเซอร์ ที่ใช้งานได้ขึ้นครั้งแรก และแม้ว่าในช่วงแรกของการทำวิจัยเกี่ยวกับเลเซอร์จะเป็นการทำวิจัยที่มีแนวโน้มไปในทางการทหารก็ตาม แต่ ณ วันนี้เทคโนโลยีเลเซอร์กลับถูกคิดค้น ประยุกต์ และพัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้า มากกว่าทางการทหารถึง 4 เท่า ไม่ว่าจะเป็นการนำเลเซอร์มาใช้ในทางการแพทย์ ทางการสื่อสาร ทางการพิมพ์ การตัดเจาะด้วยแสง ตลอดจนในทางอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ

     ก่อนที่จะกล่าวถึงคุณประโยชน์ต่าง ๆ ของเลเซอร์นั้นขอเล่าถึงที่มาและคุณลักษณะของเลเซอร์ให้ท่านผู้อ่านทำความรู้จักโดยสังเขป ดังนี้

     คำว่า เลเซอร์ เป็นคำทับศัพท์ จากภาษาอังกฤษ คือ LASER ซึ่งเป็นคำย่อของ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation จึงหมายถึง การแผ่รังสีของการเปล่งแสงแบบถูกเร้าด้วยการขยายสัญญาณแสง ดังนั้นกลไกพื้นฐานของเลเซอร์จึงได้แก่ การเปล่งแสงแบบถูกเร้าและ การขยายสัญญาณแสง กลไกทั้งสองนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เลเซอร์มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น เป็นลำแสงขนานที่มีความเข้มสูง และมีคลื่นแสงที่เป็นระเบียบด้วยค่าความยาวคลื่นที่ตายตัว ซึ่งองค์ประกอบของเลเซอร์ โดยทั่วไปประกอบด้วย องค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ เนื้อวัสดุที่ใช้เป็นตัวกลางเลเซอร์ (Laser Medium) การปั๊มพลังงานให้แก่เนื้อวัสดุที่เป็นตัวกลางเลเซอร์ให้มีสภาพถูกกระตุ้น (Energy Pumping) และแควิตี้แสงเพื่อขยายสัญญาณแสง

ใช้เลเซอร์ผ่าตัดดวงตา

นำมาจาก วารสารเทคโนโลยี   ปีที่ 31   ฉบับที่  175   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. ชื่อเต็มของเลเซอร์

2. คุณสมบัติของเลเซอร์

3. ประโยชน์ของเลเซอร์

4. เลเซอร์ฟิวชัน

5. เอกสารอ้างอิง

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน