Home ~ ตารางธาตุ ~ ความรู้เกี่ยวกับตารางธาตุ~ วัตถุประสงค์ ~ เกี่ยวกับเรา

 

หมู่ธาตุ

  Alkali

  Alkaline Earth

  Halogen

  Noble Gas

  Transition

ชนิดของธาตุ

  โลหะ

  กึ่งโลหะ

  อโลหะ

 

 วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์

   เว็บนี้ จัดทำขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง"ตารางธาตุ" ซึ่งมีจุดประสงค์ในการดำเนินการสร้างดังนี้

 

วัตถุประสงค์ต่อบุคคลที่เข้ามาชมเว็บไซต์

   1. เพื่อให้นักเรียน หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องธาตุต่างๆในตารางธาตุเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์

   2. เพื่อให้นักเรียนที่ต้องการแหล่งอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับตารางธาตุ นำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปอ้างอิง ซึ่งข้อมูลในเว็บนี้ ในแต่ละหน้า จะกล่าวถึงคุณสมบัติต่างๆ ของธาตุ ดังนี้

 

   - ชื่อธาตุ

   - สัญลักษณ์

   - เลขอะตอม

   - Atomic Weight

   - หมู่ที่

   - ชื่อหมู่

   - จุดหลอมเหลว

   - จุดเดือด

   - ความหนาแน่น

   - สี

   - สถานะปกติ (ณ อุณหภูมิห้อง)

   - Electronegativity

   - การจัดเรียงอะตอม

   - การแยกธาตุ

 

วัตถุประสงค์ต่อผู้จัดทำเว็บไซต์

   1. เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบและแผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์

   2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมช่วยในการสร้างเว็บไซต์

   3. เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ทำ ซึ่งในกรณีนี้เป็นเรื่องธาตุในตารางธาตุ

   4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือ  และสามัคคีกันกันในการทำงาน

 

 กิ ต ติ ก ร ร ม ป ร ะ ก า ศ

 

  ขอขอบพระคุณ

 

 - อาจารย์ศรีสุดา  พิละมาตย์ ผู้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้านการทำเว็บไซต์  ไม่ว่าจะเป็นการสอนสร้างเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์  รวมไปถึงเทคนิคอื่นๆ

 

- อาจารย์บุษรี  เพ่งเล็งดี ผู้ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเคมีและตารางธาตุ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

    

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ