<

ประวัติย่อเวลาของไอน์สไตน์

ก่อนเวลาของไอน์สไตน์

430  ปี ก่อน ค.ศ.

  Democritus  ชาวกรีกเสนอความคิดว่าสสารทุกอย่างประกอบขึ้นจากหน่วยเล็กๆ  ที่แบ่งแยกไม่ได้อีกแล้วเรียกว่า อะตอม

1590

   Galileo  Galilei  ทดลองให้เห็นว่า หากไม่มีแรงเสียดทาน  วัตถุจะตกลงสู่พื้นโลกด้วยอัตราเร่งเท่ากัน  และวัตถุจะเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบด้วยความเร็วคงที่

1665

Isaac Newton  ค้นพบแรงโน้มถ่วง  และพบว่าแสงสีขาวประกอบขึ้นจากสเปกตรัมของแสงสีต่างๆ

1676 

   Ole Romer  คำนวณความเร็วของแสงโดยใช้ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี

1678

  Cristiaan  Huygens  เสนอทฤษฎีว่าแสงเป็นคลื่น

1687

  หนังสือ  Principia  ซึ่งเขียนโดย  Newton   ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก  โดยเสนอกฎการเคลื่อนที่ และแรงโน้มถ่วง  เป็นกฎที่ใช้อธิบายการเคลื่อนที่ทั้งของสิ่งต่างๆ บนโลกและในระบบสุริยะ  นับแต่การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์  การพยากรณ์ว่า ดาวหางจะมาเยือนโลกเมื่อไร    นิวตันเชื่อว่ามีกรอบอ้างอิงเดียวกัน  ทั้งสถานที่ และเวลา  สำหรับทุกคน และทุกสิ่งในจักรวาล  นั่นคือ นาฬิกาและเหตุการณ์ของทุกคนเดินไปพร้อมๆกัน

   กฎของนิวตันยังคงใช้ได้ดี มาจนถึงปัจจุบัน หากไม่เกี่ยวข้องกับความเร็วที่สูงมาก  เข้าใกล้ความเร็วแสง  หรือในบริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงสูงๆ   เช่น  ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมการส่ายในวิถีโคจรของดาวพุธซึ่งอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์

1803

    ความคิดเรื่องอะตอมที่เกิดขึ้นเมื่อราว  2200  ปี  ก่อนได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งโดย  John  Dalton   ผู้เสนอว่าธาตุแต่ละชนิดประกอบขึ้นจากหน่วยที่ย่อยที่สุด  คือ  อะตอม   ซึ่งอะตอมของธาตุต่างชนิดจะมีน้ำหนักต่างกัน  แต่ยังไม่มีใครเคยเห็นอะตอมและวัดขนาดอะตอมได้

1811

     Amedeo  Avogadro   เสนอว่าก๊าซในปริมาตรที่เท่ากัน ณ อุณหภูมิ และความดันเดียวกัน  จะมีจำนวนอนุภาคเท่ากัน  เขาเรียกอนุภาคนี้ว่า โมเลกุล

1820

     Han  Oersted   ค้นพบว่า กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก

 

1827

    Robert  Brown  สังเกตพบว่า วัตถุเล็กๆในของเหลว จะเคลื่อนที่อย่างสะเปะสะปะ  ซึ่งต่อมาเรียกว่า  การเคลื่อนที่แบบบราวน์  ( Brownian  motion)

1831  

   Joseph  Henry  และ Michael   Faraday   ต่างก็ค้นพบว่าแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้

1839

    Enmond  Becquerel  สังเกตพบว่าแสงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในโลหะบางชนิด

1873

   James  Clerk  Maxwell   พัฒนาทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  และได้ข้อสรุปว่า  แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างหนึ่ง  อย่างไรก็ตามสมการของ  Maxwell   ไม่สามารถอธิบายปรากฎการณ์ที่แสงทำให้เกิดประจุไฟฟ้าได้   และปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์ยังตอบไม่ได้ แสงเป็นคลื่นนั้นเดินทางโดยใช้สิ่งใดเป็นตัวกลางพาไป

 

 

         

น้าที่  

1.  ก่อนเวลาของไอน์สไตน์

2. ชีวิตครอบครัว

3. วัยทำงาน

4. รางวัลโนเบล

5. บั้นปลายของชีวิต

6. หลังเวลาของไอน์สไตน์

 

โดย  สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

 

 

 

 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน) 

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1  

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก  

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

 18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ