13 มหัศจรรย์เคมีพลิกโฉมวิถีคน

       9.การค้นพบอันนำไปสู่ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของอิเล็กตรอนในพันธะเคมี (Electrons for Chemical Bonds) ในปี ค.ศ. 1913
       
       
นีลส์ บอร์ (Niels Bohr) ตีพิมพ์แบบจำลองของเขาที่แสดงโครงสร้างอะตอม ซึ่งอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในวงโคจรเฉพาะตัวรอบนิวเคลียส นอกจากนี้คุณสมบัติทางเคมียังวัดได้กว้างๆ จากจำนวนอิเล็กตรอนในอิเล็กตรอนวงนอกของอะตอม การค้นพบนี้ปูทางไปสู่ความเข้าใจว่าอิเล็กตรอนเกี่ยวข้องกับพันธะเคมีอย่างไร

 
 

     10.การค้นพบว่าอะตอมมีคลื่นแสงเฉพาะตัว (Atoms Have Signatures of Light) ในช่วงปี ค.ศ. 1850
       
       
กุสตาฟ เคียร์ชโฮฟ (Gustuv Kirchhoff) โรเบิร์ต บันเซน (Robert Bunsen) พบว่าธาตุแต่ละตัวจะดูดกลืนและปลดปล่อยแสงในช่วงความคลื่นเฉพาะ ทำให้แต่ละธาตุมีสเปกตรัมเฉพาะตัว ความรู้ตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการจำแนกธาตุในงานต่างๆ

มาดามและมิสเตอร์คูรี ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการแพทย์ด้วยการค้นพบธาตุเรเดียม


       
       11.การค้นพบการแผ่รังสี (Radioactivity) ในช่วงปี ค.ศ. 1890-1900
       
       
แมรี่ และปีแอร์ คูรี่ (Marie and Pierre Curie) ค้นพบและแยกวัสดุที่แผ่รังสีได้ หลังจากใช้กระบวนการทางเคมีแยกยูเรเนียม (U) ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีออกจากสินแร่ยูเรเนียม แมรี่สังเกตว่าสินแร่ที่เหลือก็ยัง “แอคทีฟ” (active) มากกว่ายูเรเนียมบริสุทธิ์ เธอสรุปว่าสินแร่นั้นมีธาตุใหม่ที่สามารถแผ่รังสีได้เช่นกัน การทดลองนี้นำไปสู่การค้นพบธาตุโพโลเนียม (Po) และเรเดียม (Ra)
       

       12.การค้นพบพลาสติก (Plastics) ในปี ค.ศ. 1869 และช่วงปี ค.ศ. 1900
       
       
จอห์น เวสลีย์ ไฮแอท (John Wesley Hyatt) ได้คิดสูตรพลาสติกเซลลูลอยด์เพื่อใช้แทนงาช้างในอุตสาหกรรมลูกบิลเลียต เซลลูลอยด์เป็นกาค้นพบพลาสติกครั้งแรกที่สำคัญและถูกใช้แทนสารที่มีราคาแพงอย่างงาช้าง อำพัน เขาสัตว์และกระตองเต่า เป็นที่คาดไม่ถูกว่าพลาสติกจะช่วยลดการพลาญทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวได้ หลังจากนั้น ลีโอ แบเกแลนด์ (Leo Baekeland) ได้ผลิตพลาสติกแข็งที่เรียกว่า “แบเกไลต์” (Baekelite) ยางสังเคราะห์ที่ใช้แทนเชลแล็คซึ่งใช้เป็นชนวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
       

บัคกี้บอลโครงสร้างที่สร้างความฮือฮาให้บรรดานักวิทยาศาสตร์


       13.การค้นพบฟูลเลอร์รีน (Fullerenes) ในปี ค.ศ. 1985
       
       โรเบิร์ต เคอร์ล (Robert Curl) ฮาโรลด์ โครโต (Harold Kroto) และริค สมอลเลย์ (Rick Smalley) ค้นพบโมเลกุลของคาร์บอนที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมคาร์บอนในลักษณะใหม่ เป็นลูกกลมๆ คล้ายโดม “จีโอเดสสิก” (geodesic) ที่สถาปนิกชาวอเมริกัน อาร์ บัคมินสเตอร์ ฟูลเลอร์รีน (R. Buckminster fullerene) ประดิษฐ์ขึ้น จึงเป็นที่มาของชื่อและมีเล่นอีกอย่างหนึ่งว่า “บัคกี้บอล” (buckyballs) หรือ “บัคกี้ทิวบ์” (buckytubes) โครงสร้างที่ค้นพบใหม่นี้ อาจมีคาร์บอนได้ถึง 70 อะตอม สร้างความฮือฮาให้กับนักวิทยาศาสตร์อย่างมาก เพราะการค้นพบโครงสร้างของเบนซินซึ่งมีอะตอมคาร์บอนเพียงไม่กี่อะตอมสามารถสร้างสารใหม่ๆ ได้หลายอย่าง
 


 

   กลับหน้าแรกเรื่อง  Stem cell   

หน้าที่
  1. ความก้าวหน้าทางโมเลกุล
  2. ตารางธาตุ
  3. การค้นพบพลาสติก
ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ