13 มหัศจรรย์เคมีพลิกโฉมวิถีคน

     การค้นพบในสาขาเคมีที่สำคัญ13 อันดับ จะตรงกับใจท่านหรือไม่ไปพิสูจน์กัน...
       
       
1.การค้นพบออกซิเจน (Oxygen) ในช่วงปี ค.ศ.1770
       
       หลังจากที่อองตวน ลาวัวซิเอร์ (Antoine Lavoisier) ได้จำแนกธาตุ จากนั้น "โจเซฟ เพรสลีย์" (Joseph Presley) ก็ได้ค้นพบออกซิเจน เขาได้ผลิตออกซิเจนในหลายๆ การทดลอง และนำไปใช้ในการเผาไหม้รวมถึงกระบวนการหายใจ จากนั้นเขานำก๊าซที่ได้จากกระบวนดังกล่าว (คาร์บอนไดออกไซด์) ไปละลายในน้ำ ทำให้ได้กรดคาร์บอนิก แต่เขาก็ไม่ทราบถึงความสำคัญของการค้นพบ และเรียกก๊าซนั้นว่า “ก๊าซติดไฟ” (dephlogisticated air) ลาวัวซิเอร์เป็นคนแรกที่เรียกก๊าซดังกล่าวว่า “ออกซิเจน” ซึ่งเป็นภาษากรีกที่แปลว่า "ผู้ทำให้เกิดกรด" เพราะเขาเข้าใจว่ากรดจะต้องมีออกซิเจนรวมอยู่ด้วยเสมอ ทั้งที่จริงแล้วไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีกรดมากมายที่ไม่มีออกซิเจนรวมอยู่ด้วย แต่ลาวัวซิเอร์ก็ได้วางรากฐานในการตั้งชื่อฐาตุต่างๆ อันเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบการศึกษาเคมียุคใหม่
       
       2.การค้นพบทฤษฎีอะตอม (Atomic Theory) ในปี ค.ศ. 1808
       
       จอห์น ดาลตัน (John Dalton) ได้สร้างสมมติฐานเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอม โดยทฤษฎีอะตอมของเขาได้ชี้ให้เห็นว่าธาตุต่างๆ ประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุดที่เรียกว่า “อะตอม” และให้เหตุผลว่าธาตุบริสุทธิ์ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันที่มีมวลเท่ากัน ส่วนสารประกอบคือด้วยอะตอมต่างชนิดมารวมกัน ทฤษฎีอะตอมของดาลตันนำไปสู่การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอะตอม ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเคมีอย่างมากมายรวมไปถึงวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นด้วย
       
       3.ความก้าวหน้าในการค้นพบว่าโมเลกุลเกิดจากการรวมกันของอะตอม (Atoms Combine Into Molecule) ในปี ค.ศ. 1811
       
       อาเมเดโอ อาโวกาโดร (Amedeo Avogadro) นักเคมีชาวอิตาเลี่ยน ได้พบว่าอะตอมของธาตุต่างๆ รวมกันได้เป็นโมเลกุล เขาตั้งสมมติฐานว่าก๊าซปริมาตรเท่ากันภายใต้เงื่อนไขของอุณหภูมิและความดันที่เท่ากันจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน นอกจากนี้เขายังได้กำหนดตัวเลขที่เรียกว่าเลขอาโวกาโดร (Avogadro’s number) ที่มีค่า 6.02 x 1023 ซึ่งหมายถึงจำนวนอะตอมหรือโมเลกุลใน 1 โมล และใช้หาน้ำหนักโมเลกุลในหน่วยกรัม
       
       4.การค้นพบการสังเคราะห์ยูเรียได้ (Synthesis of Urea) ในปี ค.ศ. 1828
       
       
ฟรีดริช วูห์เลอร์ (Friedrich Woehler) สังเคราะห์ยูเรียจากอนินทรีย์วัตถุได้โดยบังเอิญ เป็นการพิสูจน์ว่าสารที่ผลิตได้ดยสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถผลิตได้จากสารอนินทรีย์ ก่อนหน้านั้นมีความเชื่อว่าสารอินทรีย์สามารถสร้างขึ้นด้วย “พลังแห่งชีวิต” (vital force) ที่มีอยู่ในสัตว์และพืชเท่านั้น
 

   กลับหน้าแรกเรื่อง  Stem cell   

หน้าที่
  1. ความก้าวหน้าทางโมเลกุล
  2. ตารางธาตุ
  3. การค้นพบพลาสติก
ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ