ความแตกต่างที่เหมือน ระหว่าง ดี เอ็น เอ (รหัสประจำตัวสิ่งมีชีวิต)

 กับบาร์โค้ด (รหัสประจำตัวสิ่งไม่มีชีวิต)

 บาร์โค้ด (รหัสประจำตัวสิ่งไม่มีชีวิต)

            ท่านผู้อ่านได้ทราบแล้วว่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตมีรหัสประจำตัวที่ธรรมชาติกำหนดให้ รหัสประจำตัวที่ธรรมชาติกำหนดให้นี้ คือ DNA ในช่วงแรกๆมนุษย์ไม่รู้จักและไม่สามารถอ่านรหัส DNA นี้ได้  แต่ปัจจุบันมนุษย์สามารถอ่านลายมือของธรรมชาติได้แล้ว    ดังที่ได้กล่าวถึงในตอนแรก   นอกจากมนุษย์จะสามารถอ่านรหัสประจำตัวของสิ่งที่มีชีวิตได้แล้ว  มนุษย์ยังได้เลียนแบบธรรมชาติโดยการกำหนดรหัสประจำตัวให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตบ้าง  รหัสประจำตัวของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนี้เรียกว่า”บาร์โค้ด”  ถ้าท่านเข้าไปในซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ห้องสมุดสมัยใหม่  ท่านจะพบว่าสินค้าทุกชิ้นในซุปเปอร์มาเก็ต  และหนังสือทุกเล่มในห้องสมุด  จะมีรหัสประจำตัว   รหัสประจำตัวเหล่านี้ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเลขที่คนอ่านออก   แต่อยู่ในรูปของรหัสแท่งหรือบาร์โค้ด   บาร์โค้ดนี้ก็เหมือนกับตัวเลข      แต่มันเป็นตัวเลขที่อยู่ในรูปเส้นขาว ดำ สลับกัน  ที่คนทั่วไปอ่านไม่ออกแต่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้   ดังรูปที่  (7)

รูปที่ (7) รหัสประจำตัวสินค้าที่อยู่ในรูปของบาร์โค้ดที่คอมพิวเตอร์อ่านได้

            เมื่อเราไปซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาเก็ต สมัยใหม่ แคชเชียรจะใช้เครื่องสแกนอ่านบาร์โค้ดทำให้ว่าทำให้ทราบว่าสินค้านี้ราคาเท่าไร และรายการของสินค้านี้จะถูกลบออกจากสต็อก ทำให้ทราบว่า ณ ขณะนั้นมีสินค้าชนิดนี้คงเหลืออยู่เท่าไร

รูปที่ (8) แคชเชียร์ใช้เครื่องสแกนอ่านรหัสบาร์โค้ด

รูปที่ (9) การมีบาร์โค้ดติดที่สินค้าทำให้การคิดเงิน สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

      

หน้าที่ 
  1. DNA (รหัสประจำตัวสิ่งมีชีวิต)
  2. พิสูจน์ ดีเอ็นเอ
  3. ความยาวของดีเอ็นเอ
  4. บาร์โค้ด (รหัสประจำตัวสิ่งไม่มีชีวิต)
  5. แปลรหัสพันธุกรรม ไม่ใช่ครับ! เป็นบาร์โค้ด
  6. ติดกับสินค้า
  7. เฉลย
ของ  อาจารย์ สุชาติ  สุภาพ   ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ