ความแตกต่างที่เหมือน ระหว่าง ดี เอ็น เอ (รหัสประจำตัวสิ่งมีชีวิต)

 กับบาร์โค้ด (รหัสประจำตัวสิ่งไม่มีชีวิต)

แปลรหัสพันธุกรรม ไม่ใช่ครับ! เป็นบาร์โค้ด

                   ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศอย่างเต็มตัวด้วยการรับเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูล  ซึ่งท่านผู้อ่านจะพบว่าในทุกหน่วยงานมีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย  การซื้อขายสินค้าในห้างสรรพสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  และส่วนหนึ่งที่ทำให้การซื้อขายในห้างสรรพสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นคือการที่ห้างสรรพสินค้ามีการนำเอาบาร์โค้ดมาใช้เป็นรหัสประจำตัวสินค้า  ในสมัยก่อนถ้าท่านผู้อ่านยังจำได้ห้างสรรพสินค้าจะใช้วิธีการพิมพ์รหัสสินค้าเข้าไปในเครื่องคิดเงินตอนที่เราชำระเงิน  แต่ในปัจจุบันห้างสรรพสินค้าจะใช้วิธีการยิงแสงเลเซอร์ไปยังบาร์โค้ด  จริงๆแล้วบาร์โค้ดก็คือรหัสของสินค้านั่นเอง  แต่เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักรหัสสินค้าที่เป็นตัวเลข      ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแปลงตัวเลขให้เป็นรหัสดิจิตอลที่คอมพิวเตอร์รู้จัก  คอมพิวเตอร์จะรู้ว่าเมื่อไรมีแสงสะท้อนเข้ามาและเมื่อไรไม่มีแสงสะท้อนเข้ามา  ถ้ามีแสงสะท้อนเข้ามากำหนดให้เป็นสัญญาณ  1 ถ้าไม่มีแสงสะท้อนเข้ามากำหนดให้เป็นสัญญาณ  การทำให้เกิดสัญญาณ 0 , 1 นี้ทำได้โดยการพิมพ์เป็นแถบดำ – ขาวสลับกันไปเรื่อยๆ  แถบดังกล่าวนี้เรียกว่า บาร์โค้ด หรือรหัสแท่ง   รหัสแท่งหมายถึงแท่งสีดำหนาบ้าง ไม่หนาบ้าง เรียงติดต่อกัน โดยมีช่องว่างเป็นสีขาว  รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดนี้คือรหัสสินค้าที่อยู่ในรูปของแท่งดำ-ขาว  หรือพูดให้คนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจง่ายก็คือบาร์โค้ดเป็นตัวเลขที่คอมพิวเตอร์อ่านออกนั่นเอง (แต่เป็นตัวเลขที่คนทั่วไปอ่านไม่ออก) ดูรูปตัวเลขที่คอมพิวเตอร์รู้จักและอ่านออก รูปที่ (10)

รูปที่ (10) รูปตัวเลขที่คอมพิวเตอร์รู้จักและอ่านออก(บาร์โค้ด)

      

หน้าที่ 
  1. DNA (รหัสประจำตัวสิ่งมีชีวิต)
  2. พิสูจน์ ดีเอ็นเอ
  3. ความยาวของดีเอ็นเอ
  4. บาร์โค้ด (รหัสประจำตัวสิ่งไม่มีชีวิต)
  5. แปลรหัสพันธุกรรม ไม่ใช่ครับ! เป็นบาร์โค้ด
  6. ติดกับสินค้า
  7. เฉลย
ของ  อาจารย์ สุชาติ  สุภาพ   ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ