ความแตกต่างที่เหมือน ระหว่าง ดี เอ็น เอ (รหัสประจำตัวสิ่งมีชีวิต)

 กับบาร์โค้ด (รหัสประจำตัวสิ่งไม่มีชีวิต)

      

DNA (รหัสประจำตัวสิ่งมีชีวิต)

          ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   หน่วยงานต่างๆมักจะใช้ลายพิมพ์นิ้วมือเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคล (เพราะว่าลายนิ้วมือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ไม่มีใครลายนิ้วมือเหมือนกัน)   เนื่องจากคนในอดีตส่วนใหญ่เขียนหนังสือไม่ได้  แต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เขียนหนังสือได้แล้ว  บางหน่วยงานหรือบางเรื่องจึงมีการใช้ลายมือชื่อหรือลายเซ็นเป็นสัญลักษณ์ของบุคคล  แทนการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ   แต่การใช้ลายเซ็นเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคล   มีปัญหาค่อนข้างมาก  เพราะว่ามีหลายคนสามารถปลอมลายเซ็นได้เหมือนมาก  จึงมีปัญหาเกิดขึ้นกับธนาคารหลายแห่ง  เพราะว่ามีคนปลอมลายเซ็นแล้วสามารถเบิกเงินออกไปได้    ท่านผู้อ่านก็ทราบว่าในปัจจุบันมีบางหน่วยงานที่ยังคงใช้ลายพิมพ์นิ้วมือเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลอยู่  เช่น  โรงรับจำนำทุกแห่ง สถานีตำรวจ  ศาล  เรือนจำ และ สถานธนานุบาล  ฯลฯ

          ในปัจจุบันวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก  และพบว่ามีสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้เป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลได้  และใช้ได้ดีกว่าการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ  หรือการใช้ลายเซ็นมาก  นั่นคือการใช้  ลายพิมพ์  DNA  ลายพิมพ์  DNA  นี้ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลได้ดีกว่าการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือและการใช้ลายเซ็นมาก  เพราะว่าลายนิ้วมือก็มีอยู่เฉพาะที่นิ้วมือเท่านั้น   นิ้วเท้าไม่มีลายนิ้วมือ  เส้นผมไม่มีลายนิ้วมือ  ขนเพชรไม่มีลายนิ้วมือ  น้ำอสุจิไม่มีลายนิ้วมือ  ฟันไม่มีลายนิ้วมือ   แต่ลายพิมพ์ DNA  นั้นมีอยู่ในทุกส่วนในร่างกาย   ถ้าเราตรวจลายพิมพ์   DNA ของสิ่งต่างๆที่กล่าวมาแล้ว คือนิ้วเท้า  เส้นผม  ขนเพชร  น้ำอสุจิ  และฟัน แล้วปรากฏว่ามีลายพิมพ์  DNA เหมือนกัน  ก็แสดงว่าสิ่งต่างๆที่กล่าวมาเป็นของคนๆเดียวกัน    ข้อดีของลายพิมพ์ DNA  อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีใครที่สามารถปลอมลายพิมพ์ DNA ได้  ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ลายพิมพ์ DNA เป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลได้  ไม่มีใครมีลายพิมพ์ DNA เหมือนกัน ยกเว้นฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน

   รูปที่ (1แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีรายพิมพ์  DNA ที่แตกต่างกัน

 ยกเว้นฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน

 

      

หน้าที่ 
  1. DNA (รหัสประจำตัวสิ่งมีชีวิต)
  2. พิสูจน์ ดีเอ็นเอ
  3. ความยาวของดีเอ็นเอ
  4. บาร์โค้ด (รหัสประจำตัวสิ่งไม่มีชีวิต)
  5. แปลรหัสพันธุกรรม ไม่ใช่ครับ! เป็นบาร์โค้ด
  6. ติดกับสินค้า
  7. เฉลย
ของ  อาจารย์ สุชาติ  สุภาพ   ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ