กลไกของคีมล็อค

                คีมล็อคประกอบด้วยแขนตายตัว และแขนที่เคลื่อนที่ได้ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแขนของคานงัดเกาะติดกับแผ่นคานรูประฆังซึ่งมีปลายข้างหนึ่งเป็นฟันหยัก (แผ่นคานรูประฆังจะเปลี่ยนทิศทางของแรงกดไปได้ถึง 180 องศา) ปลายของแขนค้ำยันซึ่งมีสลักยึดบนแขนที่เคลื่อนที่ได้จะไปยันอยู่หน้าเกลียวท้ายในแขนตายตัว ระหว่างแผ่นคานรูประฆังและแขนตายตัวจะมีขดลวดสปริงที่จะช่วยรั้งชิ้นส่วนต่างๆ เข้าหากัน

            เมื่อกดแขนที่เคลื่อนที่ได้เข้าหาด้ามแขนค้ำยันจะเคลื่อนที่ขนานไปกับแขนทั้งสองจนปลายของแขนค้ำยันไปกดส่วนหน้าของเกลียวท้าย ฟันหยักจะบีบรัดวัตถุไว้แน่น แต่แขนที่เคลื่อนที่ได้ยังพอจะบีบต่อได้อีกจนกระทั่งปุ่มค้ำบนแขนค้ำยันมาสัมผัสกับแขนเคลื่อนที่ได้ ตำแหน่งนี้คือ ตำแหน่งล็อคโดยแขนค้ำยันจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างแขนตายตัวกับแผ่นคานรูประฆัง (รูปที่ 2)  เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค แรงกดบนแขนที่เคลื่อนที่ได้จะส่งผ่านแผ่นคานรูประฆังไปยังฟันหยัก (รูปที่ 3)

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. คีมล็อค
  2. กลไกของคีมล็อค
โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

บทความเพิ่มเติม

คีมล็อก

        ในงานที่ต้องการการจับเพียงเบา ๆ และใช้งานได้สะดวกด้วยมือเพียงข้างเดียว คีมล็อก แบบล็อกฟันเลื่อยจากห้าง Sears สมราคาอย่างยิ่ง (ประมาณ $20 ต่อคู่) คุณบีบด้ามแรงเท่าที่คุณต้องการและปากจับจะล็อกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถูกปลดล็อกด้วยไกเล็ก ๆ สำหรับงานที่หนักกว่านี้เรียกหา คีมล็อกรูปตัว C มันทำงานในลักษณะเดียวกับกับคีมล็อกแบบปกติ แต่มีปากจับที่กว้างกว่าราคาที่ $18 สำหรับรุ่น 11 นิ้ว

 

ปากกาจับที่ปรับได้รวดเร็ว ปากกาจับยึดโครงกรอบ
ปากกาจับงานแบบแท่งแกนหรือแม่แรง ปากกาสปริง ปากกาจับมุม และปากกาจับมุมฉาก
ปากกาไม้เกลียวคู่ ปากกาตัว C
คีมล็อก  

 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ