อากาศภาค

The  atmosphere

      โลกล้อมรอบด้วยส่วนที่เป็นอากาศภาค  หรือเรียกว่าบรรยากาศ  ประกอบด้วยก๊าซต่างๆ  ที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้บนพื้นผิวโลก   แถบอากาศที่ล้อมรอบโลกนี้อยู่ห่างไกลออกไปจากพื้นโลกไม่มีขอบเขตชัดเจน  โดยอากาศจะค่อยๆ เบาบางลงจนเป็นส่วนที่เรียกว่าอวกาศ  แต่อย่างไรก็ตาม  แรงดึงดูดของโลกจะช่วยดูดดึงให้ก๊าซต่างๆ  ปริมาณมากกว่าร้อยละ 80  ให้คงไว้ในช่วงความสูงประมาณ 20  กิโลเมตรจากพื้นโลก  อากาศภาคช่วยให้การป้องกันไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  ผ่านเข้ามาถึงผิวโลก  และยังช่วยเป็นฉนวนกันความร้อนที่ห่อหุ้มโลก  โดยป้องกันไม่ให้ได้รับความร้อนสูงเกินไปจากดวงอาทิตย์  และป้องกันไม่ให้สูญเสียความร้อนกลับขึ้นไปในอวกาศ  ความเป็นฉนวนทางธรรมชาติของอากาศภาคนี้  อาจถูกทำลายไปได้โดยผลจากสภาวะเรือนกระจก (green house effect  )  ด้วยการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ถูกสร้างเพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศ  ทำให้ปิดกั้นความร้อนได้มากขึ้น    บริเวณใกล้ผิวโลกความแตกต่างของอุณหภูมิและความกดอากาศจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศระหว่างบริเวณศูนย์สูตรและบริเวณขั้วโลก  การหมุนเวียนของอากาศร่วมกับพลังคอริออลิส (Coriolis  force)    เนื่องจากการหมุนของโลกทำให้เกิดลมประจำพัดใกล้พื้นผิวโลก  และเกิดกระแสลมกรด  (jet streams)  ในส่วนที่สูงจากพื้นโลก

Jet Stream

กระแสลมกรด

วีดีโอการศึกษา

กระแสลมเจ็ตสตีม

       กระแสลมนี้มีความเร็วมากกว่าเฮอริเคน  แนวของลมกว้าง 200 กิโลเมตร  หมุนรอบโลกด้วยความเร็วกว่า  320-480  กิโลเมตรต่อชั่วโมง   ในสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นใช้ เจ็ตสตีม ส่งบอลลูนอากาศร้อน  พร้อมบรรทุกระเบิดเพื่อถล่มหลายเมืองในอเมริกา  อยากทราบว่าเขำทำได้อย่างไร คลิกครับ

 

 

 

   กลับหน้าแรกเรื่อง  Stem cell   

หน้าที่

 

ที่มา หนังสือ  พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-อังกฤษ  โลกของเรา  ภาคภาษาไทยโดยทิวา ศุภจรรยาและคณะ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ