รบกวนสัญญาณวิทยุ

                แสงเหนือแสงใต้มักเกิดขึ้นพร้อมกับการรบกวนในการสื่อสารทางไฟฟ้า  เช่น   โทรเลขและวิทยุระหว่างสถานีซึ่งอยู่ห่างกันบนพื้นผิวโลก  และความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในความเข้มของสนามแม่เหล็กของโลก  ซึ่งเรียกกันว่าพายุแม่เหล็ก (magnetic storm)  ที่เป็นเช่นนี้  เพราะการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าปริมาณสูงในบริเวณใกล้โลก  จะชักนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นภายในโลก  และขณะเดียวกัน  การที่ประจุไฟฟ้าพุ่งเข้าชนบรรยากาศชั้นสูงของโลกนั้น  ก็จะทำให้สภาพของไอโอโนสเฟียร์ของโลกได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง  การสื่อสารทางวิทยุทางไกล  ซึ่งต้องอาศัยส่งรับคลื่นวิทยุให้สะท้อนที่ระดับไอโอโนสเฟียร์  จึงถูกกระทบกระเทือนขัดข้องไปด้วย

ดูภาพวีดีโอแสงเหนือแสงใต้

Feb09_movie_apogee.gif         Nov10_movie_apogee.gif     

ภาพยนตร์แสงเหนือแสงใต้ขนาด 600 KB

คลิกที่นี่ หรือที่รูปภาพครับ

200301_12.jpg     561101_24.jpg     71100_2.jpg

ดูภาพแสงเหนือแสงใต้(คลิกครับ)

คลิกอ่านทฤษฎีการเกิดแสงเหนือแสงใต้

   กลับหน้าแรกเรื่อง  Stem cell   

หน้าที่ 
  1. แสงประหลาด

  2. รบกวนสัญญาณวิทยุ

ที่มา จากสารานุกรมวิทยาศาสตร์  ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ