แนวคิดใหม่

                ล่วงถึงกลางศตวรรษที่สิบแปด  นักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดน คาโรลุส ลินีอุส  นำเสนอวิธีจัดลำดับชั้นใหม่แก่สิ่งมีชีวิตทั้งมวลบนโลก  ซึ่งเป็นรากฐานของระบบที่เราใช้จัดประเภทพืชและสัตว์ในปัจจุบัน  โดยแบ่งเป็นอาณาจักร  ไฟลัม  อันดับ  วงศ์  สกุล และชนิด  ในที่สุดมนุษย์จึงต้องยอมรับอย่างไม่เต็มใจนักว่า เราเองก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกัน  เมื่อปี 1858  นักพยาธิวิทยาชาวเยอรมัน  รูดอล์ฟ เฟียโชว์  เสนอทฤษฎีว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกิดมาจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว  เพียงหนึ่งปีให้หลัง  ชาร์ลส์ดาร์วินก็สร้างความตื่นตะลึงด้วยทฤษฎีใหม่ที่กล่าวว่าชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เห็นในปัจจุบัน  ที่จริงแล้วมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีลักษณะซับซ้อนน้อยกว่า

          หลังจากนั้น  นักชีววิทยาได้ค้นพบว่าของเหลวภายในเซลล์ ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตแบบเดียวกับที่พบในอากาศ  พื้นดิน และมหาสมุทร  ปัจจุบันนี้ นักวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองหลายแห่งกำลังเร่งมืออย่างหนักเพื่อศึกษาว่าเหตุใดสารเคมีอย่างดีเอ็นเอ  อาร์เอ็นเอ และโปรตีน อีกเป็นจำนวนมากจึงทำงานได้อย่างอัศจรรย์เช่นนั้น

          ความก้าวหน้าทางด้านชีววิทยามักพัฒนามาจากทฤษฎีของนักทดลองที่ไม่เป็นที่รู้จักหลายพันคน  บุคคลเหล่านี้เฝ้าค้นคว้าและทดสอบสมมติฐานเรื่อยมา  จนบางคนได้กลายเป็นปรมาจารย์ด้านชีววิทยา  ผลงานการศึกษาของคนเหล่านั้นไม่ว่าจะมาจากความทุ่มเททั้งชีวิต  หรือเป็นผลลัพธ์ของแนวคิดอันปราดเปรื่องในเรื่องเดียวก็ตาม  ล้วนนำมาซึ่งรากฐานความรู้อันสำคัญยิ่งต่อมนุษยชาติ

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. คางคกเกิดจากโคลนตม
  2. แนวคิดใหม่
  3. อันทอน วัน เลเวนฮุก
  4. ชาร์ลส์ ดาร์วิน
  5. เกรกอร์ เมนเดล
  6. หลุยส์ ปาสเตอร์
  7. โทมัส มอร์แกน
  8. เจมส์ ดี. วัตสัน และฟรานซิน คริก
โดย ริค กอร์  รูปประกอบโดย เน็ด เชดเลอร์  จากหนังสือ  National Geographic  เมษายน 2548  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ