หลุยส์ ปาสเตอร์

           เมื่อทศวรรษ  1860  หลุยส์ ปาสเตอร์  สอนให้ชาวฝรั่งเศสรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้ไวน์บูด  ซึ่งแค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้เขากลายเป็นวีรบุรุษ  ปาสเตอร์  สามารถพิสูจน์ว่ายีสต์ซึ่งเปลี่ยนน้ำตาลในองุ่นให้กลายเป็นไวน์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิต  และการหมักเป็นผลผลิตที่ได้จากการย่อยของยีสต์  ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากระบวนการทำงานของสิ่งมีชีวิตทั่วไปก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีนั่นเอง  ดังนั้น การฆ่ายีสต์โดยค่อย ๆ ให้ความร้อนหรือการพาสเจอร์ไรซ์จะช่วยป้องกันไม่ให้ไวน์บูดได้

           ปาสเตอร์ล้มล้างความเชื่อเดิมของคนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นว่าจุลินทรีย์และสัตว์ชั้นต่ำนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากฝุ่น  เนื้อเน่า  หรือมูลสัตว์  เขาพิสูจน์ว่าจุลินทรีย์แต่ละตัวเกิดมาจากจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้ว  นอกจากนี้ ปาสเตอร์ยังเป็นผู้ให้กำเนิดแนวคิดเรื่องวัฏจักรชีวิตพื้นฐานที่ว่า  ท้ายที่สุดแล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องตกเป็นอาหารของจุลินทรีย์  และจุลินทรีย์ก็จะเป็นอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นอีกทอดหนึ่ง  ปาสเตอร์สรุปว่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรค  และมุมานะค้นหาวิธีป้องกันการติดเชื้อ  เขาได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคแอนแทรกซ์   ทฤษฎีการติดเชื้อจากจุลินทรีย์ (Germ Theory of Disease)  ของปาสเตอร์กลายเป็นรากฐานของวิชาจุลชีววิทยาและการแพทย์สมัยใหม่

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. คางคกเกิดจากโคลนตม
  2. แนวคิดใหม่
  3. อันทอน วัน เลเวนฮุก
  4. ชาร์ลส์ ดาร์วิน
  5. เกรกอร์ เมนเดล
  6. หลุยส์ ปาสเตอร์
  7. โทมัส มอร์แกน
  8. เจมส์ ดี. วัตสัน และฟรานซิน คริก
โดย ริค กอร์  รูปประกอบโดย เน็ด เชดเลอร์  จากหนังสือ  National Geographic  เมษายน 2548  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ