โทมัส มอร์แกน

           โทมัส มอร์แกนใช้เวลาเกือบ 20 ปีศึกษาค้นคว้าอยู่ใน “ห้องแมลงหวี่”  ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  ซึ่งเต็มไปด้วยขวดบรรจุแมลงหวี่  Drosophila  และเป็นห้องที่เขาได้สร้างสรรค์แนวคิดอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ในภายหลัง  แมลงหวี่ที่มอร์แกนเพาะเลี้ยงสามารถทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนโครโมโซมเพียง 4 คู่เหมือนสัญลักษณ์ประหลาดสีดำที่เห็นในภาพ   มอร์แกนเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนำมาศึกษาการส่งผ่านลักษณะเฉพาะบางอย่างไปสู่รุ่นลูกหลาน  เขาได้จัดทำแผนภูมิแสดงสาขาการสืบทอดสายพันธุ์ของแมลงหวี่ที่มีการกลายพันธุ์ลักษณะต่าง ๆ เช่น  ปีกแคระแกร็น ร่างกายไม่สามาตร  (ร่างกายซีกซ้ายและขวาไม่เหมือนกัน)  และสีตาที่แตกต่างจากสายพันธุ์  โดยมอร์แกนได้ศึกษาต่อยอดจากแนวคิดของเมนเดลเกี่ยวกับการสืบทอดทางพันธุกรรม  หนังสือของมอร์แกนซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี  1926  โดยใช้ชื่อว่า ทฤษฏีเกี่ยวกับยีน (The Theory of Gene)  มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดในการทำให้พันธุศาสตร์ได้รับการยอมรับเข้าเป็นสาขาหนึ่งของชีววิทยาอย่างเต็มภาคภูมิ

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. คางคกเกิดจากโคลนตม
  2. แนวคิดใหม่
  3. อันทอน วัน เลเวนฮุก
  4. ชาร์ลส์ ดาร์วิน
  5. เกรกอร์ เมนเดล
  6. หลุยส์ ปาสเตอร์
  7. โทมัส มอร์แกน
  8. เจมส์ ดี. วัตสัน และฟรานซิน คริก
โดย ริค กอร์  รูปประกอบโดย เน็ด เชดเลอร์  จากหนังสือ  National Geographic  เมษายน 2548  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ