ส่งโทรเลข

      ในการส่งโทรเลขจะต้องมีคนเคาะคันเคาะเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าในรูปของสัญญาณสั้น-ยาวสลับกันไปสัญญาณนี้จะวิ่งไปตามสายโทรเลข  ดูรูปคันเคาะสัญญาณโทรเลขจากรูปที่ (7)

รูปที่ (7) คันเคาะสัญญาณโทรเลขแบบมอร์ส

     และในการส่งโทรเลข เจ้าหน้าที่ต้องจำรหัสของตัวอักษรและสระได้ทุกตัวอย่างเป็นอย่างดีจึงจะสามารถส่งโทรเลขได้ ดูรูปการส่งโทรเลขของพนักงานโทรเลขจากรูปที่ (8)

รูปที่ (8) พนักงานโทรเลขกำลังเคาะคันเคาะเพื่อส่งโทรเลขด้วยรหัสมอร์ส

         ต่อมาได้มีการนำเอารหัสมอร์สนี้มาประยุกต์ใช้ในการส่งสัญญาณไฟ  โดยการเปิด-ปิดไฟเป็นจังหวะสั้น- ยาว  สลับกันไป  ถ้าเปิดไฟนาน  แสงจากดวงไฟจะเรียกว่าแสงวาบ  ถ้าเปิดไฟในช่วงเวลาสั้นๆ แสงไฟจะเรียกว่าแสงวับ

-  - .    สัญญาณไฟจะอ่านว่า  วาบ  วาบ  วับ

แทนตัว   ก 

-  . - .     วาบ  วับ  วาบ  วับ แทนตัว   ข
-  . -    วาบ วับ  วาบ แทนตัว   ค
-  . - -  .  วาบ  วับ วาบ  วาบ วับ แทนตัว   ง
-  . .  - .   วาบ  วับ วับ  วาบ  วับ แทนตัว   จ
-  -  -  -  วาบ  วาบ  วาบ วาบ แทนตัว   ฉ

  

ขอขอบคุณ

  อ. สุชาติ  สุภาพ   ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

   กลับเข้าหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ยุคเริ่มต้น
  2. รหัสมอร์ส
  3. ส่งโทรเลข
  4. เครื่องโทรพิมพ์
  5. โทรศัพท์
  6. การประชุมทางไกล
  7. การสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ