การประชุมทางไกล

     การสื่อสารในปัจจุบันช่วยให้การดำเนินชีวิตคนเรามีความสะดวก สบายมากขึ้น(ไม่ได้หมายความว่าคนในปัจจุบันมีความสุขมากขึ้น) ปัจจุบันผู้บริหารหน่วยงานต่างๆที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศสามารถประชุมกันได้ โดยไม่ต้องมาเข้าห้องประชุมเดียวกันดังรูปที่ (16)

      รูปที่ (16)  การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายสื่อสาร(videoconference)

      และในการประชุมก็ไม่ต้องมีเอกสารเป็นปึกๆเหมือนแต่ก่อน  เพราะว่าเอกสารต่างๆจะอยู่ในรูปแผ่นดิสก์หรืออยู่ในเครือข่ายที่สามารถดึงข้อมูลออกมาได้ทันที ดังรูปที่ (17)

รูปที่ (17) การประชุมที่ใช้ข้อมูลร่วมกันบนเครือข่าย

ขอขอบคุณ

  อ. สุชาติ  สุภาพ   ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

   กลับเข้าหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ยุคเริ่มต้น
  2. รหัสมอร์ส
  3. ส่งโทรเลข
  4. เครื่องโทรพิมพ์
  5. โทรศัพท์
  6. การประชุมทางไกล
  7. การสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ