เครื่องวัดความลึก

                ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องมือชนิดเดียวที่นักเดินเรือใช้วัดความลึกของท้องทะเล คือ ลูกดิ่งน้ำหนักมากซึ่งมีเลขบอกระยะ ลูกดิ่งจะถูกทิ้งลงสู่ก้นทะเลเพื่อบอกความลึกของน้ำซึ่งจะอ่านค่าได้จากสายของลูกดิ่ง แต่ในระยะต้นของสงคราม กองเรือดำน้ำซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายชาติต้องทำการค้นคว้าเกี่ยวกับท้องทะเลกันอย่างจริงจัง ผลที่ได้คือ การวัดระยะในน้ำด้วยการสะท้อนคลื่นเสียงหรือโซนาร์เมื่อสงครามสงบ โซนาร์ได้รับการดัดแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ในการพาณิชย์ ปัจจุบันโซนาร์เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประโยชน์มากที่สุดของนักเดินเรือ

                ส่วนประกอบหลักของเครื่องวัดความลึก ได้แก่ เครื่องส่งสัญญาณ, เครื่องรับและเกจ ซึ่งมักจะรวมกันอยู่เป็นชุด  ( รูปที่ 1 ) ตัวแปลงสัญญาณทำงานโดยส่งสัญญาณไฟฟ้าเป็นห้วง ๆ ไปสู่เครื่องแปลงสัญญาณที่ติดอยู่ใต้ท้องเรือ รูปที่ 2  จากนั้นตัวแปลงสัญญาณจะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นห้วงๆ นี้ ให้เป็นคลื่นเสียงความถี่สูง คลื่นเสียงความถี่สูงนี้ เดินทางในน้ำด้วยความเร็ว 4,800 ฟุตต่อวินาที ซึ่งเป็นความเร็วเกือบ 5 เท่าของความเร็วของเสียงในอากาศ เมื่อคลื่นดังกล่าวไปกระทบกับวัตถุใต้น้ำก็จะสะท้อนกลับทันที เสียงสะท้อนเมื่อไปถึงตัวแปลงสัญญาณจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าและจะถูกเครื่องรับขยายให้ดังขึ้นก่อนส่งเข้าสู่เกจ

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1.  
โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ