<

งานฟิสิกส์โลก

ชื่อการจัดงาน ปีฟิสิกส์โลก 2005 : ฉลองศตวรรษมหัศจรรย์ไอน์สไตน์ WYP 2005 : Einstein's Miraculous Centenary Celebration (EMCC)

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อเป็นการร่วมฉลองปีฟิสิกส์โลก และฉลองครบรอบ 100 ปี ทฤษฎี สัมพัทธภาพของไอน์สไตน์
      2. เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ให้กับนักเรียน นักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานต่าง ๆ
      3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานตลอดปี 2548

กิจกรรม
      1. การจัดสัมมนา ได้แก่
         " การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฟิสิกส์ไทย วันที่ 22 เมษายน 2548 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         " การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2548 และ
         " ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ระหว่าง วันที่ 18-20 ตลาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น
      2. การจัดนิทรรศการ / เกมส์ ได้แก่
         " โครงการจัดการแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
         " ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
         " การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
         " การจัดงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น
      3. การสนับสนุนและจัดทำหนังสือทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่อง "รวมสุดยอดนักฟิสิกส์รุ่นใหม่" "แฟนพันธุ์แท้ ไอน์สไตน์" ฯลฯ
      4. มีการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ทางวิทยุ และโทรทัศน์
      5. มีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ที่จะได้รับ
      1. ได้ร่วมฉลองปีฟิสิกส์โลก ซึ่งถือเป็นปีที่มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์โลก และสร้างจิตสำนึกของความสำคัญด้านการค้นคว้าหาความจริงและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
      2. กระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความกระตือรือร้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านฟิสิกส์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อการสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
      3. กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศและความตื่นตัวทางวิชาการในสาขาฟิสิกส์

      ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดงานปีฟิสิกส์โลก ดังนี้

      1. http://www.wyp2005.org
      2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.most.go.th
      3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://www.nstda.or.th
      4. สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oeap.go.th
      5. ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ http://www.nsrc.or.th
      6. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.nsm.or.th
      7. กรมวิทยาศาสตร์บริการ http://www.dss.go.th


 

 

         

น้าที่  

1. ประวัติ

2. ชีวิตการทำงาน

3. ผลงานอันลือลั่น

4. 100 ปี ไอน์สไตน์

5. 100 ปี ไอน์สไตน์ กับ ฟิสิกส์

6. 100 ปี ไอน์สไตน์ กับวิชาฟิสิกส์

7. 100 ปี ไอน์สไตน์ กับนิวเคลียร์

8. ความเป็นมาของการจัดงาน

9. งานฟิสิกส์โลก

โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน) 

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1  

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก  

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

 18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ