ภาพประกอบการศึกษา

พลังงาน

 

พลังงานความร้อนใต้พื้นโลก ภายใต้พื้นผิวโลกยังมีพลังงานความร้อนสะสมอยู่ เมื่อใดที่เกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้น พลังงานความร้อนใต้โลกจะถูกปล่อยออกมาพร้อมกับลาวา และอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอาจเกิดจากแผ่นดินไหวและความร้อนจากลาวา ในปัจจุบันสามารถตรวจสอบก่อนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวได้ล่วงหน้า

พลังงานไฟฟ้าในบรรยากาศ พลังงานธรรมชาติรูปแบบหนึ่งคือ ปรากฏการณ์ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าบนก้อนเมฆ สิ่งที่แสดงออกมาให้เราเห็นได้ก็คือแสงสว่าง และเสียง พลังงานเหล่านี้สามารถเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้อยู่ในรูปของสารประกอบที่สิ่งมีชีวิตสามารถนำไปใช้ได้

พลังงานเสียง เสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่ง ที่เคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดโดยรอบ ตัวอย่างเช่นเสียงจากรถแข่งมีคลื่นเสียงถูกส่งออกมาจากเครื่องยนต์และแรงเสียดทานกับพื้นถนน คลื่นความถี่สูงจะอยู่ทางด้านหน้า (แถบสีม่วง) ส่วนคลื่นความถี่ต่ำจะอยู่ทางด้านหลัง(แถบสีแดง)

.

พลังงานเคมี พลังงานทั้งหมดในเอกภพไม่มีการสูญหาย แต่สามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้ เช่น พลังงานเคมีเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนและแสงสว่าง ดังตัวอย่างของดอกไม้ไฟเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีทำให้เกิดแสงสว่างสีต่างๆได้

 

      

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์ 

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 


 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ