แสง

คลื่นที่เปิดเผยความมหัศจรรย์ของเอกภพ

                แสงประกอบด้วยคลื่นเช่นเดียวกับคลื่นวิทยุ  คลื่นรังสีความร้อน  คลื่นรังสีอุลตราไวโอเลต  คลื่นรังสีเอ๊กซ์  และคลื่นรังสีแกมมา  คลื่นทุกชนิดเหล่านี้คือคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่างๆ  กัน  ประสาทตาของเราไม่มีความไวต่อคลื่นวิทยุและคลื่นความร้อน  เพราะมีความยาวคลื่นยาว  ส่วนคลื่นแสงมีความยาวคลื่นพอเหมาะกับประสาทตา  ฉะนั้นตาจึงมีความไวต่อแสง  รังสีเอ๊กซ์และรังสีแกมมามีความยาวคลื่นสั้นเกินไป  จึงไม่กระตุ้นประสาทตาเช่นเดียวกับคลื่นแสง  ถ้าสังเกตดูความยาวคลื่น  ตั้งแต่คลื่นยาวมากเช่นคลื่นวิทยุ  จนถึงคลื่นที่สั้นมาก  เช่น  คลื่นรังสีเอ๊กซ์  และรังสีแกมมา จะเห็นว่าคลื่นยิ่งสั้นยิ่งมีพลังงานมากขึ้นทุกที  ตัวอย่าง  เช่น  รังสีอุลตราไวโอเลตที่มองไม่เห็น  มีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงมาก  รังสีอุลตราไวโอเลตมีอยู่ในแสงอาทิตย์  แต่โชดดีที่บรรยากาศเบื้องบนช่วยกั้นรังสีอุลตราไวโอเลตปริมาณมากๆ  อาจทำอันตรายต่อผิวหนังได้  ส่วนรังสีเอ๊กซ์และรังสีแกมมายิ่งมีอันตรายมากว่ารังสีอุลตราไวโอเลตขึ้นไปอีก  เพราะความยาวคลื่นสั้นกว่า  การที่รังสีเอ๊กซ์มีพลังงานมากนี้เอง  จึงสามารถทะลุผ่านวัตถุต่างๆ  ได้แม้แต่วัตถุที่แสงผ่านไม่ได้  ตัวอย่างในเรื่องนี้ได้แก่การที่รังสีเอ๊กซ์อาจทะลุผ่านเนื้อหนังเข้าไปจนถึงกระดูกได้

แสงของธรรมชาติ

ดวงอาทิตย์ แหล่งกำเนิดแสงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

แสงจากภูเขาไฟ

เกิดเรืองแสง

   กลับหน้าแรกเรื่อง  Stem cell   

หน้าที่ 
  1. คลื่นที่เปิดเผยความมหัศจรรย์ของเอกภพ

  2. โฟตอน
  3. ทึบแสง
  4. แว่นขยาย
  5. สเปคตรัม
ที่มา จากสารานุกรมวิทยาศาสตร์  ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ