โฟตอน

           แม้ว่าโดยมากแสงจะแสดงสมบัติเป็นคลื่น  ในบางกรณีก็ดูคล้ายกับว่าแสงประกอบไปด้วยอนุภาคเล็กๆ  แต่อนุภาคเล็กๆ  นั้นไม่ใช้เป็นอนุภาคที่ประกอบไปด้วยสสาร  กลับเป็นอนุภาคที่ประกอบไปด้วยพลังงาน  อนุภาคของพลังงานเหล่านั้นมีชื่อว่า  “โฟตอน”  (Photon)  ซึ่งเป็นอนุภาคหรือเรียกว่าเป็น  “ควอนตัม”  (Quantum)  ของพลังงาน  ควอนตัมของรังสีเอ๊กซ์มีพลังงานมากกว่าควอนตัมของพลังงานแสง  หรือควอนตัมของคลื่นวิทยุ  นี้เป็นวิธีที่จะอธิบายได้ว่า  ทำไมควอนตัมของรังสีเอ็กซ์จึงเป็นอันตรายต่อร่างกาย  แต่ควอนตัมของคลื่นวิทยุไม่เป็นอันตราย

           ความจริงน่าแปลกมากที่เรามองคลื่นแสงไม่เห็น  เช่น  เดียวกับมองคลื่นวิทยุไม่เห็น  เราเพียงแต่เห็นแสงเมื่อคลื่นนี้เข้ามาในนัยต์ตา  และไปทำปฏิกิริยากับประสาทตา  เรามองเห็นวัตถุต่างๆ  ที่อยู่รอบตัวเราได้  เพราะวัตถุนั้นสะท้อนแสงมาเข้านัยน์ตา  บางครั้งเมื่อมองดูในห้องมืดที่มีแสงผ่านจะดูคล้ายกับว่าเรามองเห็นลำแสง  เป็นเพราะมีฝุ่นละอองในอากาศสะท้อนแสงมายังนัยต์ตา  เราจึงมองเห็นเป็นลำแสงถ้ามีลำแสงผ่านเข้าไปในสุญญากาศ  เราจะมองไม่เห็นลำแสงเลย

แสงจากระเบิดปรมาณู

แสงจากพลุ

แสงเทียน

 

   กลับหน้าแรกเรื่อง  Stem cell   

หน้าที่ 
  1. คลื่นที่เปิดเผยความมหัศจรรย์ของเอกภพ

  2. โฟตอน
  3. ทึบแสง
  4. แว่นขยาย
  5. สเปคตรัม
ที่มา จากสารานุกรมวิทยาศาสตร์  ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ